Bruk av visse tilsetningsstoffer i fermenterte druemostbaserte drikker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1148/2012 av 4. desember 2012 om endringer i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220 - 228) og propan-1, 2-diol alginat (E 405) i fermenterte druemostbaserte drikker

Commission Regulation (EU) No 1148/2012 of 4 December 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sulphur dioxide — sulphites (E 220-228) and propane-1, 2-diol alginate (E 405) in fermented grape must-based drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.6.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Endringen åpner på visse vilkår for bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220 - 228) som konserveringsmidler og propan-1, 2-diol alginat (E 405) som skumstabilisator i fermenterte druemostbaserte drikker. Endringen skjer på bakgrunn av en søknad fra en virksomhet. Bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220 - 228) i fermenterte druemostbaserte drikker er nødvendig for å stoppe oksidasjon og hindre vekst av mikroorganismer. Dessuten hindres vekst av uønsket gjær under den andre fermenteringen i flasker. Propan-1, 2-diol alginat (E 405) tilsettes fermenterte druemostbaserte drikker for å stabilisere skummet, slik at kabondioksidboblene ikke oppløses, og slik at drikken får et mer kremet og langvarig "hode". Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) har tidligere fastsatt akseptabelt daglig inntak (ADI) for de to tilsetningsstoffene. Fermenterte druemostbaserte drikker er alkoholholdige drikker som på grunn av sine egenskaper er sammenlignbare med andre alkoholholdige drikker som øl og maltbaserte drikker. Fermenterte druemostbaserte drikker kan derfor betraktes som alternativer til andre alkoholholdige drikker, og spesielt til øl og maltbaserte drikker. Ytterligere inntak av svoveldioksid - sulfitter (E 220 - 228) og propan-1, 2-diol alginat (E 405) som følge av utvidelsen av bruksområdene til også å gjelde fermenterte druemostbaserte drikker, antas ikke i betydelig grad å bidra til økt samlet inntak av stoffene. Ettersom det antas at de aktuelle endringene ikke vil kunne ha en effekt på menneskers helse, har EFSA ikke blitt konsultert i forbindelse med endringene. Endringene som fremgår av forordningen skal gjelde i EU allerede fra 25. desember 2012. Hoveddelen av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal imidlertid ikke gjelde før 1. juni 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Vi kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2012
Anvendelsesdato i EU
04.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 299-301
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2013
Anvendes fra i Norge
21.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1148
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro