Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/131/EU av 4. mars 2013 om utarbeidelse av brukerveiledning som beskriver de skritt som det er nødvendig å ta for å delta i EMAS under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i fellesskapets forordning om miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

Commission Decision 2013/131/EU of 4 March 2013 establishing the user’s guide setting out the steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.1.2019)

Sammendrag av innhold
Brukerveiledning for EMAS-forordningen (EF 1221/2009), publisert 19.03.2013, som beskriver de skritt som er nødvendig for å delta i EMAS under Europa Parlamentets og Rådetsforordning om organisasjoners frivillige deltagelse i en fellesskapsforordning for miljøledelse og miljørevisjon. Det følger ingen rapporteringsplikt av brukerveiledningen. Brukerveiledningen er en oppfølging av intensjonene i EF 1221/2009, EMAS-forordningen.

Merknader
Brukerveiledningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge og krever heller ingen forskriftsendring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli behandlet på EØS-spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiske- og kystdepartementet, Samferdseldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansedepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Status
Rettsakten er vedatt i EFTA

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.03.2013
Anvendelsesdato i EU
08.04.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 373-411
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0131
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro