Bruksbetingelser for 2’-fukosyllaktose som ny mat: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/950 av 12. mai 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet 2'-fukosyllaktose

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/950 of 12 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food 2’-Fucosyllactose

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Tidligere:
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 12.7.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.6.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i bruksvilkår for ny mat-ingrediensen 2’-fukosyllaktose (2-SL), som tidligere er godkjent og oppført i unionslista.  Forordningen godkjenninger at ny mat-ingrediensen kan brukes i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger melkebaserte produkter til småbarn uten å måtte bruke denne i kombinasjon med lakto-N-neotetraose i et forholdstall på 2:1, slik kravet var i den tidligere godkjenningen.

EU-kommisjonen vurderer at den nevnte endringen i forholdstall ikke vil ha noen helsemessig effekt. Det er ikke nødvendig å be EFSA om en risikovurdering da EFSA tidligere har konkludert med at de aktuelle bruksmengdene er trygge.

Ved rettsakten fjernes kravet om å bruke 2-SL i kombinasjon med lakto-N-neotetraose i et forholdstall på 2:1, i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
12.05.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.07.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32023R0950
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro