Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1293 av 26. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet laktitol

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1293 of 26 September 2018 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food lactitol

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer bruksbetingelser for laktitol i unionslisten over ny mat.

Laktitol ble første gang godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd – i kapsler eller tabletter - til voksne 13. mars 2017, og inkludert i unionslisten ved forordning (EU) 2017/2470.

Bruksbetingelsene vil med rettsakten endres slik at pulver også inkluderes i tillatte former for kosttilskudd. EFSA har vurdert tidligere godkjenning av laktitol som trygg, og det er ikke vurdert som nødvendig å be EFSA om en ny vurdering for å tillate at også pulver blir en tillatt form.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.09.2018
Anvendelsesdato i EU
17.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.12.2018
Anvendes fra i Norge
10.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1293
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro