Bruksvilkår for det nye næringsmiddelet DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1365 av 4. august 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1365 of 4 August 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food Schizochytrium sp. oil rich in DHA and EPA

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.8.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner endring av bruksvilkår for DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp, som tidligere er godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd og oppført i unionslisten. Ingrediensen godkjennes for bruk i fiske- og kjøtterstatninger til den generelle befolkningen.

EU-kommisjonen har vurdert at det ikke er nødvendig å be EFSA om ytterligere vurdering i denne saken. Utvidelsen av bruksvilkår vil medføre inntak som er sammenlignbart med inntaket EFSA tidligere har vurdert som trygt.

Ved rettsakten endres bruksvilkårene for DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp. i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470) som beskrevet ovenfor.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.08.2022
Anvendelsesdato i EU
25.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet