Bruksvilkår, merkekrav og spesifikasjoner for det nye næringsmidlet olje fra Calanus finmarchicus: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/966 av 21. juni 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksvilkårene, de særlige merkekravene og spesifikasjonene for det nye næringsmidlet olje fra Calanus finmarchicus

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/966 of 21 June 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use, the specific labelling requirements and specifications of the novel food Calanus finmarchicus oil

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner endring av bruksvilkår, spesifikasjoner og merkekrav for calanusolje (olje fra raudåte, Calanus finmarchicus), som tidligere er godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd og oppført i unionslisten. Nivået for astaxanthinestere økes til 0,25 % i spesifikasjonen. Det innføres et høyere maksimumsnivå for astaxanthinestere i calanusolje den generelle befolkningen over 14 år, i tillegg til det gjeldende maksimumsnivået for oljer til den generelle befolkningen unntatt sped- og småbarn. Merkekravene endres for å sikre at de ulike produktene brukes av riktig målgruppe, og det innføres krav om at andre astaxanthin-tilskudd ikke bør brukes samtidig.

EU-kommisjonen har vurdert at det ikke er nødvendig å be Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om råd i denne saken, ettersom endringene i astaxanthin-nivå ikke vil overstige et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 0,2 mg/kg kroppsvekt, som tidligere er etablert av EFSA.

Ved rettsakten endres bruksvilkår, spesifikasjoner og merkekrav for calanusolje (olje fra raudåte, Calanus finmarchicus), i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470) som beskrevet ovenfor.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.06.2022
Anvendelsesdato i EU
12.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet