BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Irland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1321 av 6. august 2021 om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med hensyn til BSE-status for Canada og Irland

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1321 of 6 August 2021 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Canada and Ireland

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 skal medlemsstater, tredjelande eller deres regioner (i det følgende benævnt »lande eller regioner«) klassificeres efter deres BSE-status (BSE = bovin spongiform encephalopati) i en af tre kategorier: ubetydelig BSE-risiko, kontrolleret BSE-risiko og ikke-fastsat BSE-risiko.

(2) I henhold til artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 999/2001 kan der, hvis Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) har indplaceret det ansøgende land i en af de tre BSE-kategorier, træffes afgørelse om en fornyet vurdering af BSE-kategorien på EU-plan.

(3) I del A, B eller C i bilaget til Kommissionens beslutning 2007/453/EF er der opført lister over lande eller regioner opstillet efter deres BSE-status. Lande eller regioner, der er opført i del A i dette bilag, anses for at have en ubetydelig BSE-risiko, dem, der er opført i del B, anses for at have en kontrolleret BSE-risiko, mens det i del C af dette bilag er fastsat, at lande eller regioner, der ikke er opført i del A eller B, skal anses for at have en ikke-fastsat BSE-risiko.

(4) Canada og Irland er i øjeblikket opført i del B i bilaget til beslutning 2007/453/EF som lande med en kontrolleret BSE-risiko.

(5) Den 27. maj 2021 vedtog OIE's »World Assembly of Delegates« resolution nr. 17 - Anerkendelse af medlemmers BSE-risikostatus med henblik på ikrafttræden den 29. maj 2021. Denne resolution anerkendte Canada og Irland som lande med en ubetydelig BSE-risiko, jf. OIE's sundhedskodeks for terrestriske dyr. Efter en fornyet vurdering af situationen på EU-plan på baggrund af OIE-resolution nr. 17 har Kommissionen vurderet, at begge landes nye BSE-status bør afspejles i bilaget til beslutning 2007/453/EF.

(6) Listen over lande eller regioner i bilaget til beslutning 2007/453/EF bør derfor ændres, således at Canada og Irland opføres under punkt A i nævnte bilag med lande eller regioner med en ubetydelig BSE-risiko.

(7) Bilaget til beslutning 2007/453/EF bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.08.2021
Anvendelsesdato i EU
30.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet