BSE-risiko (kugalskap): status for ulike land og regioner

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsettelse av BSE-status for medlemsland eller tredjeland eller regioner i disse landene på grunnlag av deres BSE-risiko

Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra departementets fra EØS-notat, sist oppdatert 3.7.2008)

Sammendrag av innhold
Rettsakten lister opp medlemsland i EU, EFTA-land og visse tredjeland iht til deres BSE-status. Det er tre kategoreier: neglisjerbar-, kontrollert- og ubestemt BSE-risiko. Kategorien ubestemt risiko består av land eller regioner som ikke står oppført under de andre kategoriene.

Hensikten med listen er at land eller regioner i de ulike kategoriene må følge ulike vilkår for handel, jf. TSE-forordningens bestemmelser.

Det er Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE) som avgjør kategoriseringen, og medlemslandene i EU og Norge har sendt inn søknad om å bli kategorisert. I påvente av OIEs behandling har Europakommisjonen bestemt at medlemslandene og EFTA-landene foreløpig skal kategoriseres som land med kontrollert risiko. Dette fordi en kategorisering måtte være ferdig innen 1. juli 2007 da overgangsordningene i TSE-forordningen gikk ut.

Merknader
Norge har søkt om å komme i kategorien neglisjerbar BSE-risiko.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel

Status:
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.06.2007
Anvendelsesdato i EU
01.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 57-59
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0453
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro