BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1773 av 23. oktober 2019 om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med hensyn til BSE-status for Storbritannia og Nord-Irland og dets kronbesittelser

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1773 of 23 October 2019 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Endringene dreier seg om oppføring av Storbritannia som tredjeland i forbindelse med landets uttreden fra EU (Brexit). Oppføringen for Storbritannia endres fra medlemsland til tredjeland. Hensikten med endringen er å unngå handelsrestriksjoner. Storbritannia oppfyller kravene for å bli oppført på tredjelandslistene i beslutning 2007/453/EU da landet per i dag oppfyller kravene for oppføring på tilsvarende medlemslandslister.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning 2007/453/EU er gjennomført i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Endringen vil medføre en endring i denne forskriften. Mattilsynet anser denne endringen som åpenbart unødvendig å høre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er utfordrende å vurdere alle økonomiske og administrative konsekvensene av Brexit. Endringen ved at Storbritannia føres opp på tredjelandslista i beslutningen ivaretar handel med EØS. Handelskravene vil imidlertid endres når Storbritannia defineres som et tredjeland. Til tross for dette er det naturlig at handelskravene for landet vil ligge tett opp til dagens handelskrav da dyrehelsestatus i landet er uendret. Nøyaktig hvordan disse kravene utformes er allikevel vanskelig å forutse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel. For å kunne ivareta kontinuerlig handel med Storbritannia er det avgjørende at landet føres opp på tredjelandslista samtidig med utmeldelsen av EU.

Status
Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen og vil tre i kraft den 1. november 2019, forutsatt at utmeldingen av Storbritannia fra EU fullbyrdes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
31.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1773
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro