Byggevareforordningen (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om fastsettelse av harmoniserte vilkår for omsetning av byggevarer, og om oppheving europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 305/2011

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Felles EØS/EFTA-kommentar med pressemelding oversendt til EU-institusjonene 18.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2019)

Sammendrag av innhold
Siden 2014 har byggevareforordningen fastsatt regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer. Nå vil EU-kommisjonen vurdere en revisjon av forordningen.

Byggevareforordningen trådte i kraft i norsk rett 1. januar 2014 med krav om CE-merking av byggevarer. CE-merking gjelder for byggevarer hvor det finnes en harmonisert standard eller hvor produsenten har valgt å få utført en europeisk teknisk bedømmelse av produktet.

EU-kommisjonen har satt i gang en prosess for å vurdere nærmere hvordan byggevarer skal reguleres fremover.

Utgangspunktet er at forordningen i sin nåværende form gjør det kostbart å utarbeide dokumentasjonen, særlig for små og mellomstore bedrifter. Bransjen har også uttrykt ønske om større fleksibilitet i utformingen av dokumentasjonen slik at informasjonsbehovet til kundene kan ivaretas bedre. I tillegg oppleves standardiseringssystemet som tregt på byggevareområdet og det pågår en diskusjon rundt de enkelte medlemslandenes mulighet til å ha egne regler for visse typer egenskaper.

EU-kommisjonen vil gjennomføre en bred diskusjon om den framtidige reguleringen av byggevarer.

Som et ledd i revisjonsarbeidet har Kommisjonen utarbeidet flere evalueringer og rapporter om arbeidet med revisjonen. I tillegg har de arrangert en rekke møter med medlemslandene og industrien og sendt ut flere undersøkelser om revisjonen.

Alternativer for revisjonen av forordningen

Kommisjonen peker på flere forskjellige alternativer for den framtidige reguleringen av byggevarer:

1. Ingen endring i regelverket

2. Revidering av byggevareforordningen enten ved:

• en mindre revisjon av forordningen

• en bredere revisjon som også ser nærmere på de underliggende prinsippene i forordningen

• en omfattende revisjon som nærmere vurderer strukturen og systemet på et mer fundamentalt nivå

3. Tilbaketrekking av byggevareforordningen

I tillegg ser Kommisjonen på ulike varianter av regulering gjennom å innskrenke eller utvide omfanget av forordningen.

De ulike alternativene er noe nærmere drøftet i en «Supporting study» som ble publisert i september 2018.

Både alternativene for en revisjon og erfaringene med byggevareforordningen vurderes nærmere. Denne prosessen skal ende opp i et dokument som kommisjonen planlegger å sende på en tolv ukers offentlig høring. Høringen vil være åpen for alle interessenter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Endringer i byggevareforordningen vil medføre endringer i denne forskriften og muligens også plan- og bygningsloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?

Det vil være administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige ved en eventuell revisjon av byggevareforordningen. I og med at det ikke foreligger et konkret utkast til rettsakt er det imidlertid på nåværende tidspunkt vanskelig å si noe om hvilke økonomiske og administrative konsekvenser dette vil få for det offentlige.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

En eventuell rettsakt vil mest sannsynlig også få økonomiske konsekvenser i Norge for private. I denne forbindelse har derfor Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet en rapport om virkninger ved endringer i byggevareforordningen.

Kravene er like for hele EU/EØS-området. Konkurransebetingelsene for norsk næringsliv vil dermed være de samme som for landene i EU, og en gjennomføring av en eventuell ny rettsakt i norsk bygningsregelverk vil ikke føre til noen vridning av konkurransen.

Sakkyndige instansers merknader
En eventuell rettsakt vil bli behandlet av spesialutvalget for indre marked.

Status
Det eksisterer foreløpig ikke et konkret forslag til rettsakt fra EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
04.09.2020
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet