Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/364 av 1. juli 2015 om klassifisering av byggevarers brannpåvirkning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/364 of 1 July 2015 on the classification of the reaction to fire performance of construction products pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2016)

Sammendrag av innhold
Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011) regulerer omsetning og markedsføring av CE-merkede byggevarer i EØS-området. Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i DOK-forskriften (forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk). CE-merkingen av byggevarer oppnås ved å følge harmoniserte tekniske spesifikasjoner (harmoniserte produktstandarder og europeiske tekniske bedømmelser).

Alle CE-merkede byggevarer kategoriseres i såkalte systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Disse systemene beskriver hvilke oppgaver byggevareprodusentene og tekniske kontrollorganer skal utføre før byggevarer bringes til omsetning på EØS-markedet. En beskrivelse av disse systemene finnes i veiledningen til DOK-forskriften, tilgjengelig på http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Forskrift-om-dokumen...

Alle byggevarene har en viss brannpåvirkning (påvirkning av byggevarer til brann-og røykutvikling ved brann). Europakommisjonens vedtak 2000/147/EC fastsetter klasser for byggevarers brannpåvirkning. Den europeiske brannklassifiseringen skal benyttes i byggteknisk forskrift (TEK10) kapittel 11 om brannsikkerhet, når byggteknisk forskrift fastsetter klasser til brannpåvirkning for ulike de byggevarene som skal benyttes i norsk byggverk.

Med hjemmel i artikkel 27.1 og 60(f), kan Kommisjonen fastsette eller endre klasser ved hjelp av delegerte rettsakter. Formålet med den Europakommisjonsdelegert forordningen er å:

- Utvide klassifiseringen i forhold til brannpåvirkning til nye produktområder,
- Tilpasse klassifiseringen til byggevareforordningen, der bruk av ingen ytelser angitt ikke er mulig når byggevarers ytelser skal uttrykkes i klasser.
- Presisere definisjonen av klasse F for brannpåvirkning (den laveste/dårligste klassen for brannpåvirkning).

Merknader

Norske interesser
Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bygningsmyndigheten, bransjen, forskningsinstitusjoner, standardiseringsorganisasjonen samt tekniske kontrollorganer. Norske byggevareeksperter har ikke hatt noen innvendinger mot Kommisjonens forslag til delegert forordning

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av Kommisjonsdelegert forordning. Rettsakten vil ikke få vesentlige negative konsekvenser for virksomheter fordi rettsakten tilpasser og avklarer klasser til brannpåvirkning. Utvidelse av brannklassifisering til nye produktområder bidrar til en avklaring for byggevareprodusenter, som byggenæringen er tjent med.

Rettslige konsekvenser
Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK-forskriften) kapittel II. Delegerte rettsakter vedtatt på bakgrunn byggevareforordningen skal også gjennomføres i norsk rett. Kommisjonsdelegerte forordninger av teknisk karakter gjennomføres i DOK-forskriften § 3.a.

Rapportering
Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal behandles etter hurtigprosedyren

Vurdering
Gjennomføring av kommisjonsdelegert forordning må sies å være i samsvar med norsk politikk om forenkling, fornying og forbedring. Det er ikke behov for tilpasningstekst. Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen (byggevareforordningen). Rettsakten anses som relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2015
Anvendelsesdato i EU
04.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 228-235
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.2016
Anvendes fra i Norge
21.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0364
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro