Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1959 av 1. juli 2015 om fastsettelse av system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser for små avløpsrenseanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011

Commission Delegated Decision (EU) 2015/1959 of 1 July 2015 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of wastewater engineering products pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2016)

Sammendrag av innhold
Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011) regulerer omsetning og markedsføring av CE-merkede byggevarer i EØS-området. Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i DOK-forskriften (forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk). CE-merkingen av byggevarer oppnås ved å følge harmoniserte tekniske spesifikasjoner (harmoniserte produktstandarder og europeiske tekniske bedømmelser).

Alle CE-merkede byggevarer kategoriseres i såkalte systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Disse systemene beskriver hvilke oppgaver byggevareprodusentene og tekniske kontrollorganer skal utføre før byggevarer bringes til omsetning på EØS-markedet. En beskrivelse av disse systemene finnes i veiledningen til DOK-forskriften, tilgjengelig på http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Forskrift-om-dokumen....

Med hjemmel i byggevareforordningen artikkel 28(2) og 60(h) kan Europakommisjonen fastsette eller endre anvendelsen av disse systemene til byggevarene dekket av byggevareforordningen ved hjelp av delegerte vedtak. Hvilke systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som skal benyttes for en gitt byggevare avgjøres etter kriteria fastsatt i byggevareforordningen artikkel 60, dvs.:
 -Betydning av byggevaren på de grunnleggende krav til byggverk.
 -Byggevarens karakter.
 -Mulige variasjoner i byggevarens vesentlige egenskaper under den forventede levetiden, og
-Risikoen for feil ved produksjon.

I tillegg krever byggevareforordningen artikkel 28 at Europakommisjonen skal velge det systemet som fører minst kostnader for byggevareprodusentene.

For små avløpsrenseanlegg gjelder Europakommisjonens vedtak 97/464/EC, endret ved vedtak 2003/632/EC og vedtak 2006/751/EC. Formålet med Europakommisjonsdelegert vedtak er å:

- Sikre at det foreligger en konsolidert versjon av systemer for vurdering og verifikasjon av ytelsene som gjelder for små avløpsrenseanlegg (hovedsakelig system 3 (bruk av prøvelaboratorium eller 4 (ingen tredjepartskontroll, bortsett fra kumlokk som ligger i system 1 (produktsertifisering)).

- Skille mellom de ulike produktene som hører til under kategorien ”små avløpsrenseanlegg” for å anvende det relevante system for vurdering og verifikasjon av byggevarenes brannpåvirkning (system 3 (bruk av prøvelaboratorium), bortsett fra når brannpåvirkning kan angis uten prøving eller når produsenten har forbedret byggevarens brannpåvirkning i produksjonsprosessen).

Kommisjonsdelegert vedtak (EU) nr. XXXX/XXX av 1. juli 2015 om fastsettelse av system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser for små avløpsrenseanlegg erstatter vedtak 97/464/EC.

Merknader

Norske interesser
Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bygningsmyndigheten, bransjen, forskningsinstitusjoner, standardiseringsorganisasjonen samt tekniske kontrollorganer. Norske byggevareeksperter har ikke hatt noen innvendinger mot Europakommisjonens forslag til delegert vedtak.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av forordningen. Rettsakten vil ikke få vesentlige negative konsekvenser for virksomheter. Avklaringen foreslått av Europakommisjonen er i samsvar med kriteriene i byggevareforordningen.

Rettslige konsekvenser
Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK-forskriften), kapittel II.
Delegerte rettsakter på bakgrunn byggevareforordningen skal også gjennomføres i norsk rett.
DOK-forskriften inneholder et vedlegg som lister opp alle Europakommisjonens vedtak i den grad de påvirker byggevareprodusentenes rettigheter og plikter. DOK-forskriftens vedlegg I må derfor oppdateres for å ta hensyn til Europakommisjonsdelegert vedtak som erstatter vedtak 97/464/EC.

Rapportering
Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går under hurtigprosedyren og behandles derfor ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Gjennomføring av vedtaket er i samsvar med norsk politikk om forenkling og forbedring. Det er ikke behov for tilpasningstekst. Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk tidligere innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2015
Anvendelsesdato i EU
19.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 210-212
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.2016
Anvendes fra i Norge
21.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1959
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro