Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2293 av 3. august 2017 om vilkårene for klassifisering uten testing av krysslimt massivtreelement dekket av den harmoniserte standarden EN 16351 og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) dekket av den harmoniserte standarden EN 14374 med hensyn til deres brannpåvirkning

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2293 of 21 August 2017 on the conditions for classification, without testing, of cross laminated timber products covered by the harmonised standard EN 16351 and laminated veneer lumber products covered by the harmonised standard EN 14374 with regard to their reaction to fire

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2018)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) har EU-kommisjonen vedtatt et forslag til delegert kommisjonsforordning om klassifisering uten testing for brannpåvirkning for produktene

• Krysslimt massivtreelement i henhold til den harmoniserte standarden EN 16351 og

• Laminert konstruksjonstre (LVL-virke) i henhold til den harmoniserte standarden EN 14374.

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking).

Med hjemmel i byggevareforordningen kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel fastsette at en egenskap til et produkt kan klassifiseres av produsenten uten ytterligere testing.

Basert på omfattende dokumentasjon av testresultater fra produsenter har det blitt påvist at produktene krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) har en stabil og forutsigbar ytelse for egenskapen brannpåvirkning. Av denne grunn kan egenskapen brannpåvirkning deklareres av produsenten uten ytterligere testing forutsatt at produktet oppfyller visse betingelser.

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den delegerte kommisjonsforordningen er hjemlet i byggevareforordningen art. 27 (5). Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av den delegerte kommisjonsforordningen vil medføre endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?

Gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

For produsenter vil nye krav til produktutformingen potensielt medføre noe økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder samt dokumentasjon og testing. I dette tilfellet legges det imidlertid opp til en forenklet prosedyre for produsentene som mest sannsynlig vil redusere de administrative byrdene og kostnadene i forbindelse med testing av egenskaper til produktene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli behandlet av spesialutvalget for indre marked.

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.08.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.08.2017
Anvendelsesdato i EU
02.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.03.2018
Anvendes fra i Norge
26.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2293
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro