Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1228 av 20. mars 2017 om krav til klassifisering, uten prøving, av innvendig og utvendig puss basert på organiske bindemidler som omfattes av den harmoniserte standard EN 15824 og utvendig og innvendig pussmørtel som omfattes av den harmoniserte standard EN 998-1, med hensyn til deres brannpåvirkning

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1228 of 20 March 2017 on the conditions for classification, without testing, of external renders and internal plasters based on organic binders covered by the harmonised standard EN 15824 and rendering and plastering mortars covered by the harmonised standard EN 998-1 with regard to their reaction to fire

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2017)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) har EU-kommisjonen har lagt frem forslag til delegert kommisjonsforordning om klassifisering uten testing for brannmotstand for produktene

• utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemidler i henhold til den harmoniserte standarden EN 15824 og

• mørtel for murverk i henhold til den harmoniserte standarden EN 998-1.

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking).

Med hjemmel i byggevareforordningen kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel fastsette at en egenskap til et produkt kan klassifiseres av produsenten uten ytterligere testing.

Basert på omfattende dokumentasjon av testresultater fra produsenter har det blitt påvist at produktene utvendig og innvendig puss og mørtel for murverk har en stabil og forutsigbar ytelse for egenskapen brannpåvirkning. Av denne grunn kan egenskapen brannpåvirkning deklareres av produsenten uten ytterligere testing forutsatt at produktet oppfyller visse betingelser.

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den delegerte kommisjonsforordningen er hjemlet i byggevareforordningen art. 27 (5). Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av den delegerte kommisjonsforordningen vil medføre endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av den delegerte kommisjonsforordningen. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

For produsenter vil nye krav til produktutformingen potensielt medføre noe økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder samt dokumentasjon og testing. I dette tilfellet legges det imidlertid opp til en forenklet prosedyre for produsentene som mest sannsynlig vil redusere de administrative byrdene og kostnadene i forbindelse med testing av egenskaper til produktene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli behandlet av spesialutvalget for indre marked.

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 20. mars 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2017
Anvendelsesdato i EU
28.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 671-672
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2017
Anvendes fra i Norge
18.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1228
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro