CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 19. mai 2020 om endring for tilpasning til den tekniske utvikling av del 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og og stoffblandinger

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 19 May 2020 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Gjennom forordning (EU) 2020/xxxx (15. ATP (tekniske tilpasning)) endres CLP-forordningen følgende; ny klassifisering av 37 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering av 21 stoffer. Endret klassifisering innebærer at stoffene får en strengere eller mer utfyllende klassifisering. Den 15. ATP til CLP endrer listene i vedlegg VI del 3 i CLP. Disse listene inneholder stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking. De nye klassifiseringene vil være bindende og alle som benytter disse stoffene får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Vedtatt 19.05.2020

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet