CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 3. februar 2021 om endring av del 1 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 3 February 2021 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Part 1 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.4.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Gjennom forordning (EU) ..../... endres CLP-forordningen følgende; endringer i merknader i vedlegg VI, del 1 avsnitt 1.1.3.1. og 1.1.3.2.. Merknadene er relatert til identifisering, klassifisering og merking av stoffer (1.1.3.1.) og klassifisering og merking av stoffblandinger (1.1.3.2.). Endringene gjennomføres som en klargjøring av de juridiske forpliktelsene for å hindre feiltolkning. Noen av merknadene kunne tolkes dithen at det ikke er nødvendig med klassifisering basert på ordlyden i merknaden, mens stoffene allikevel skulle klassifiseres i henhold til avdeling II i CLP (selvklassifisering).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i CLP-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Klassifiseringsforslagene har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Lenke til dokument i registeret for delegerte rettsakter: https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/1670

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet