CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/643 av 3. februar 2021 om endring av del 1 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/643 of 3 February 2021 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Part 1 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.1.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.1.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Gjennom forordning (EU) 2021/643 (16. ATP (tekniske tilpasninger)) endres følgende i CLP-forordningen; endringer i merknader i vedlegg VI, del 1 avsnitt 1.1.3.1. og 1.1.3.2.. Merknadene er relatert til identifisering, klassifisering og merking av stoffer (1.1.3.1.) og klassifisering og merking av stoffblandinger (1.1.3.2.). Endringene gjennomføres som en klargjøring av de juridiske forpliktelsene for å hindre feiltolkning. Noen av merknadene kunne tolkes dithen at det ikke er nødvendig med klassifisering basert på ordlyden i merknaden, mens stoffene allikevel skulle klassifiseres i henhold til avdeling II i CLP (selvklassifisering).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i CLP-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Klima- og miljødepartementet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Lenke til dokument i registeret for delegerte rettsakter: https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/1670

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og publisert i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.02.2021
Anvendelsesdato i EU
10.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.01.2022
Anvendes fra i Norge
18.01.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0643
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro