CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (18. ATP)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/692 av 16. februar 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/692 of 16 February 2022 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2023)

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). CLP-forordningen erstattet direktivene 67/548/EØF om klassifisering og merking av stoffer og 1999/45/EF om klassifisering og merking av stoffblandinger. Gjennom forordning (EU) 2022/692 (18. tekniske tilpasning) endres CLP-forordningen listen i vedlegg VI del 3 i CLP. Denne listen inneholder stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i CLP legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. 

Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelse. 

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Nye og endrete klassifiseringer av stoffer vil for eksempel føre til at arbeidstakerne får ny og bedre informasjon om stoffene de bruker, og kan også bidra til at arbeidsgivere iverksetter tiltak som vil ivareta arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø. Flere andre regelverk, deriblant kjemikalieregelverket REACH og regelverket om farlig avfall, bygger videre på reglene om klassifisering og merking i CLP. Nye og endrete klassifiseringer av stoffer vil også gi positive virkninger på helse og miljø fordi det over tid vil fremme erstatning av de farligste stoffene med mindre farlige stoffer.

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og publisert i Official Journal. Kommisjonen endret dato for ikrafttredelse av forordning 2022/692 fra 23. november 2023 til 1. desember 2023 gjennom et korrigendum som ble kunngjort 25. mai 2022.

Rettsakten ble inkludert i EØS-avtalen 10. desember 2022 og fastsatt i Norge 14. desember 2022. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.02.2022
Anvendelsesdato i EU
23.11.2023
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.11.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2022
Anvendes fra i Norge
14.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0692
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro