CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk språkversjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1413 av 29. juni 2020 om retting av den svenske språkversjonen av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1413 of 29 June 2020 correcting the Swedish language version of Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold

Dette er en korrigering av svensk språkversjon av vedlegg I til CLP.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er avklart i EFTAs underkomite I-IV at alle rettsakter som bare korrigerer en eller flere språkversjoner anses EØS-relevante og skal innlemmes i EØS-avtalen. Det er også avklart at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ikke forventer at slike rettsakter gjennomføres nasjonalt og det er ikke behov for å sende inn Form 1 skjema for disse rettsaktene.

Andre opplysninger
Innlemmet i EØS-avtalen 5. februar 2021 (beslutning 29/2021).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2020
Anvendelsesdato i EU
28.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1413
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro