CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II og VI

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/797 av 8. mars 2021 om retting av visse språkversjoner av vedlegg II og vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/797 of 8 March 2021 correcting certain language versions of Annex II and Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.10.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Dette er en korrigering av dansk, tysk, italiensk og polsk språkversjon av vedlegg II og VI til CLP.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er avklart i EFTAs underkomite I-IV at alle rettsakter som bare korrigerer en eller flere språkversjoner anses EØS-relevante og skal innlemmes i EØS-avtalen. Det er også avklart at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ikke forventer at slike rettsakter gjennomføres nasjonalt og det er ikke behov for å sende inn Form 1 skjema for disse rettsaktene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.03.2021
Anvendelsesdato i EU
08.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.08.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0797
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro