CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 av 5. juni 2014 om endring for å introdusere fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

Commission Regulation (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.04.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 endrer CLP-forordningen ved at det innføres klassifisering av 14 nye stoffer som tidligere ikke har vært klassifisert. Videre endres klassifiseringen for 9 stoffer og klassifisering for et stoff fjernes. Disse endringene innebærer strengere eller mer utfyllende klassifisering av de aktuelle stoffene. Den nye forordningen endrer vedlegg VI del 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 over stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking. De nye klassifiseringene er bindene i EU fra 1. april 2015. Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 inneholder også kroatiske oversettelser i tabellene med fare- og sikkerhetssetninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som nå er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 vil gjøres ved endringer i CLP-forskriften. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift er sendt på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kostnadene ved gjennomføring av rettsakten er vurdert til å bli relativt små. Endringene må gjennomføres dersom aktuell norsk industri skal kunne fortsette å omsette produkter i EU/EØS-markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Informasjon om CLP og dokumenter knyttet til endringsforskrift leges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Det er videre en egen CLP-hjelp (og REACH-hjelp) på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 ble vedtatt 5. juni 2014. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Videre er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet ansvarlig myndighet (competent authority) for CLP i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.06.2014
Anvendelsesdato i EU
01.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 238-244
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.03.2015
Anvendes fra i Norge
31.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0605
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro