CO2-kvotehandel: bruk av internasjonale kreditter fra projekter som omfatter industrigasser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 550/2011 av 7. juni 2011 om etablering av visse begrensninger for bruk av internasjonale kreditter fra projekter som omfatter industrigasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Regulation (EU) No 550/2011 of 7 June 2011 on determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, certain restrictions applicable to the use of international credits from projects involving industrial gases

Siste nytt

EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2012)

Sammendrag av innhold

Merknader
Ifølge Direktiv 2009/29/EC (det reviderte kvotedirektivet) skal bruken av kvoter fra de prosjektbaserte mekanismene (CDM/JI) bli harmonisert på EU-nivå i henhold til artikkel 11a. EU har derfor vedtatt å innføre kvalitetskriterier for bruk av kreditter fra den enkelte prosjekter i den grønne utviklingsmekanismen (CDM) til oppgjør for kvoteplikten. Kommisjonen forbyr bruk av kreditter fra industrielle CDM-prosjekter som destruerer HFK23 og N2O fra produksjon av nylon (adipic acid) i EUs reviderte kvotedirektiv fra 1. januar 2013. EU-kommisjonen har innført disse kvalitetskriteriene fordi den mener det er en risiko for at det blir utstedt for mange kvoter i forhold til de reelle utslippsreduksjonene. Dette skyldes blant annet at det er insentiver til at enkelte anlegg kan øke produksjonen eller ha høyere fraksjon av biproduktet HFK enn nødvendig for å få større inntekter gjennom kvotesalg, på tross av at FN har satt øvre grenser for produksjon og andel biprodukt. HFK23 er en klimagass som blant annet er et biprodukt ved produksjon av HKFK som brukes til å erstatte mer ozonødeleggende gasser. EU-kommisjonen har argumentert for at man ved å finansiere slike HFK-reduserende CDM-prosjekter også holder produksjonen og bruk av HKFK-gasser kunstig i live. FN, ved styret for CDM, innser at metoden har uheldige insentiver og tar sikte på å revidere den. CDM-styret er derfor ”suspendert” disse prosjektene slik at disse ikke kan brukes til nye bedrifter eller krediteringsperioder.

Merknader
Rettsakten er gitt med hjemmel i det reviderte kvotedirektivet 2009/29/EF, jfr. direktiv 2003/87/EF, jfr. EF-traktaten art. 175 (nå TFEU art. 192).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø (gjennom skriftlig prosedyre), der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonen la frem sitt forslag til kvotedirektiv for perioden 2013-2020 den 23. januar 2008. Direktivets endelige innhold ble besluttet 17. desember 2008, men ble ikke formelt vedtatt før 23. april 2009. Direktivet trådte i kraft 25. juni 2009, 20 dager etter at det ble publisert i Official Journal.

Climate Change Committee, som ble etablert under kvotedirektivet (2003/87/EC), vedtok forordningen om kvalitetskriteriene fredag 21. januar 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 604-606
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.05.2012
Anvendes fra i Norge
25.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0550
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro