CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1839 av 31. oktober 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 med hensyn til festsettelse og rapportering av WLTP-CO2-verdier for visse kategorier av nye lette nyttekjøretøyer og tilpasning av inputdataene til korrelasjonsverktøyet

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1839 of 31 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1152 as regard the determination and reporting of WLTP CO2 values for certain categories of new light commercial vehicles and adjusting the input data for the correlation tool

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Lette erhvervskøretøjer, for hvilke typegodkendelse er udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 og udvidet i henhold til samme forordnings artikel 2, fjerde afsnit, må markedsføres i 2020 og som restkøretøjer frem til juni 2022 med CO2-emissionsværdier fastsat i henhold til New European Drive Cycle (NEDC).

(2) Køretøjerne bør dog tages tilstrækkeligt i betragtning ved beregningen af de specifikke CO2-emissionsmål for fabrikanter fra 2021 til 2024 og ved verifikationen af overholdelsen af disse mål i årene 2021 og 2022, jf. punkt 1-5 i del B i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/631.

(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 fastsætter en metode til korrelation af NEDC-CO2- emissionsværdier og værdierne bestemt i overensstemmelse med Worldwide Harmonized Light Vehicle Test (WLTP) som fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151. Det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere i forordning (EU) 2017/1152, hvilke WLTP-CO2-emissionsværdier der bør tildeles til denne specifikke gruppe af lette erhvervskøretøjer med henblik på at sikre, at disse værdier tager hensyn til de CO2-emissionsværdier, der skal bestemmes for denne gruppe af køretøjer fra den 1. januar 2021 i overensstemmelse med bilag VIII til Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011.

(4) Forordning (EU) 2019/631 fastsætter, at de EU-flådedækkende CO2-emissionsmål for nye lette erhvervskøretøjer for 2025 og 2030 beregnes på grundlag af de CO2-emissioner, der måles i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1151 for nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i 2020 (i det følgende benævnt »målte CO2- emissionsværdier«).

(5) Reglerne for fabrikanternes beregning og indberetning af disse målte CO2-emissionsværdier er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152. Det er dog nødvendigt at præcisere nærmere, hvordan disse værdier skal bestemmes, navnlig for hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV) og hybride elkøretøjer med ekstern opladning (OVC-HEV).

(6) Det bør også afklares, hvordan de målte CO2-emissionsværdier skal bestemmes, hvis der udføres flere CO2- emissionsprøvninger med henblik på typegodkendelse.

(7) Korrelationen af CO2-emissioner fra NOVC-HEV'er og OVC-HEV'er bør udføres på grundlag af fysiske køretøjsprøvninger og ikke på grundlag af simulationer udført med korrelationsværktøjet på grund af kompleksiteten af at tilpasse korrelationsværktøjet til at tage hensyn til sådanne køretøjskategorier. For at sikre en effektiv verifikation af korrelationsresultaterne bør de tekniske prøvningsdata vedrørende sådanne køretøjer stilles til rådighed for Kommissionen på samme måde som for konventionelle køretøjer.

(8) Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Klimaændringer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.10.2019
Anvendelsesdato i EU
24.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet