CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1832 av 5. november 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 for å forbedre typegodkjenningstestene og -prosedyrene for utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer, inkludert overensstemmelse med kravene til kjøretøy i drift og faktisk kjøring, og om innføring av innretninger for overvåking av forbruket av drivstoff og elektrisk energi

Commission Regulation (EU) 2018/1832 of 5 November 2018 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) 2017/1151 for the purpose of improving the emission type approval tests and procedures for light passenger and commercial vehicles, including those for in-service conformity and real-driving emissions and introducing devices for monitoring the consumption of fuel and electric energy

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2018/1832 inneholder endringsbestemmelser knyttet til testprosedyrer for måling av utslipp fra person- og varebiler. Den endrer direktiv 2007/46/EF og forordningene (EF) nr. 692/2008 og (EU) 2017/1151.

Som en del av Kommisjonens arbeid for en ren, bærekraftig og konkurransedyktig bilindustri har nye og forbedrede tester for avgass (WLTP) vært obligatoriske siden 1. september 2017. I tillegg er tester under virkelige kjøreforhold ("Real Driving Emissions" - RDE) også innført.

Hvilke kjøretøy omfattes - hovedinnholdet i de nye kravene

Forordning (EU) 2018/1832 inneholder krav om at alle personbiler (M1) og varebiler (N1) skal være utstyrt med en anordning som lagrer data over mengden av drivstoff og/eller elektrisk energi som brukes til drift av kjøretøyet. I henhold til ny artikkel 4a(*) gjelder dette følgende to kategorier av kjøretøy:

1. kjøretøy som kun har forbrenningsmotor (ICE) og hybride kjøretøy som ikke har ekstern oppladning (NOVC-HEV), som kun bruker mineralsk diesel, biodiesel, bensin, etanol eller en kombinasjon av disse drivstoffene

2. hybride kjøretøy med ekstern lading (OVC-HEV), som drives av elektrisitet og ett av de drivstoff som er nevnt i nr.1.

Dette innebærer at det innføres flere kontroller for å sikre at kjøretøy som allerede er i omløp er i samsvar med utslippsgrensene. Forordningen skal således redusere marginer av teknisk usikkerhet ved RDE-testing ved at det vil bli økt utslippskontroll av biler i bruk.

Overensstemmelseskontrollene ved kjøretøy i bruk skal være slik at det kan kontrolleres at bilen oppfyller kravene som gjelder for avgass og avdunsting i hele bilenes levetid. Kontroll ved drift av kjøretøy som vedlikeholdes og brukes skal foretas på to stadier: Mellom kjørte 15000 km eller 6 måneder fra registreringsdato (alt etter hva som inntreffer først), og mellom kjørte 100 000 km eller 5 år fra registreringsdato (alt etter hva som inntreffer først).

Overensstemmelse etter at kjøretøyet er tatt i bruk når det gjelder fordampningsutslipp skal kontrolleres på kjøretøy som er vedlikeholdt og brukt korrekt i henhold til kravene. Kontrollene skal foretas på to stadier: Mellom kjørte 30 000 km eller 12 måneder fra registreringsdato (alt etter hva som inntreffer først), og mellom kjørte 100 000 km eller 5 år fra registreringsdato (alt etter hva som inntreffer først).

Følgende kjøretøy er ikke omfattet av bestemmelsene

• Lavt produksjonsvolum: Overensstemmelsestester etter at bilen er tatt i bruk er ikke obligatorisk dersom det ikke er solgt mer enn 5 000 kjøretøy årlig av en type innen EU-området.

• Videre er det gjort unntak for pansrede kjøretøy, likbiler og rullestoltilpasset bil.

• For etappevis typegodkjente kjøretøy er det særskilte bestemmelser

Prosedyrer ved godkjenningen og konsekvenser av at kravene ikke er oppfylt

Det åpnes for at fabrikanten kan forlange at typegodkjenningsmyndigheten gjennomfører en foreløpig vurdering av AES (auxiliary emission strategy) for nye biltyper. Fabrikanten må - dersom han ønsker en slik vurdering - levere inn dokumentasjon i tidsrommet fra 2-12 måneder før typegodkjenningen kan begynne. Den foreløpige vurderingen er gyldig i 18 måneder, som kan utvides med 12 måneder dersom fabrikanten kan bevise at ny teknikk ikke er tilgjengelig.

Dersom en kjøretøytype ikke oppfyller kravene og fabrikanten ikke er enig eller ikke kan beskrive forbedringstiltak, kan prosessen med å inndra typegodkjenningen iverksettes. Dette fremgår av direktiv 2007/46/EF artikkel 30.6.

Ikrafttredelse av de nye kravene

Ikrafttredelse for nye typegodkjenninger, registreringer og ibruktaking (utdrag):

Fra og med 1. september 2019 skal det ikke gis EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av nye kjøretøytyper som ikke oppfyller kravene i vedlegg VI til forordning 2017/1151.

Med unntak av kjøretøy som er godkjent med hensyn til prosedyren for fordampningsutslipp i forordning (EF) nr. 692/2008, skal nasjonale myndigheter nekte registreringer, salg eller ibruktaking av nye kjøretøy som ikke oppfyller kravene i vedlegg VI til forordning 2017/1151.

Nasjonale myndigheter skal fra følgende datoer nekte EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for følgende nye typer kjøretøy som ikke oppfyller kravene i denne forordning:

• Fra 1. januar 2020 - kjøretøy som nevnt i ny artikkel 4a (over), klassene M1 og N1 gruppe I.

• Fra 1. januar 2021 - kjøretøy som nevnt i ny artikkel 4a (over), klassene N1 gruppe II og III.

Nasjonale myndigheter skal fra følgende datoer nekte registreringer, salg eller ibruktaking av følgende nye kjøretøy som ikke er i overensstemmelse med kravene:

• Fra 1. januar 2021 - kjøretøy som nevnt i ny artikkel 4a (over), klassene M1 og N1 gruppe I.

• Fra 1. januar 2022 - kjøretøy som nevnt i ny artikkel 4a (over), klassene N1 gruppe II og III.

Med virkning fra 1. september 2019 skal nasjonale myndigheter forby registeringer, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke oppfyller kravene i vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF som endret ved forordning 2018/1832.

Ikrafttredelse for bestemmelsene knyttet til bruk:

Det blir krav til kontroll av overenstemmelse etter at kjørøyet er tatt i bruk (ISC) når det gjelder grenser for avgass (herunder lave temperaturer), samt krav til fordampning i hele kjøretøyets levetid opp til 5 år fra registreringsdato eller kjørte 100 000 km avhengig hva som inntreffer først. Dette vil gjelde for kjøretøy i gruppe M1 og N1 som er typegodkjent etter 1. januar 2019 og alle kjøretøy i klasse M1 og N1 som er registrert etter 1. september 2019. For kjøretøy i klasse N1 gruppe II og III og kjøretøy N2 gjelder de samme kontrollintervallene når kjøretøyene er basert på typegodkjenninger som er utstedt 1. september 2019 og registrert etter 1. september 2020.

Forordningen ble vedtatt den 5. november 2018, ble publisert i EU-tidende den 27. november 2018 og kom til anvendelse i EU den 1. januar 2019

EU-hjemmel:
Forordning (EU) 2018/1832 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:
Forordning 2018/1832 endrer direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 692/2008 og forordning 2017/1151. Rettsaktene er inntatt i forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Norsk gjennomføring:
Bilforskriften § 3 og vedlegg 1 vil bli endret for å implementere forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget.

Vurdering
Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært representert i TCMV-gruppen hvor forordningen er behandlet.

Status
Forordningen ble vedtatt den 5. november 2018, ble publisert i EU-tidende den 27. november 2018 og kom til anvendelse i EU den 1. januar 2019.

Rettsakten var på nasjonal høring i mars 2019.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 13. desember 2019, beslutning nr. 289/2019. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag, og Form 1 ble sendt ESA 14. desember 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
03.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2019
Anvendes fra i Norge
14.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1832
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro