CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/987 av 29. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til visse data som skal leveres av produsenter om registrering av nye lette nyttekjøretøyer som er typegodkjent i en flertrinns prosess

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/987 of 29 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 293/2012 as regards certain data to be provided by manufacturers on the registration of new light commercial vehicles type-approved in a multi-stage process

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 skal både medlemsstaterne og fabrikanterne indberette visse data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011.

(2) En ny lovpligtig prøvningsprocedure til måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug fra lette erhvervskøretøjer, den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151, skal fra den 1. september 2019 afløse New European Test Cycle (NEDC), der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008. Denne ændring vil også påvirke metoden til bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug fra N1-køretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (i det følgende benævnt »etapevise køretøjer«).

(3) I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 skal de specifikke CO2-emissioner for et etapevist køretøj tildeles fabrikanten af basiskøretøjet. For at give fabrikanten af basiskøretøjet mulighed for at planlægge effektivt og med tilstrækkelig sikkerhed for, at de specifikke CO2-mål er opfyldt, sikrer metoden, at de CO2-emissioner og den masse, der tildeles den pågældende fabrikant, er kendt på tidspunktet for produktionen og salget af basiskøretøjet og ikke først, når fabrikanten i slutfasen bringer det trinvist færdigopbyggede køretøj i omsætning.

(4) Fabrikanten af basiskøretøjet bør underrette Kommissionen om de inputværdier, der er anvendt til den interpolationsberegning, der er omhandlet i del A, punkt 1a.1, i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011, samt det delvis opbyggede basiskøretøjs CO2-emissioner og masseværdier. Disse værdier bør anvendes til at beregne de gennemsnitlige specifikke emissioner og det specifikke emissionsmål for fabrikanten af basiskøretøjet.

(5) Fabrikanterne af delvis opbyggede basiskøretøjer, der i det foregående kalenderår blev solgt med henblik på færdiggørelse af en fabrikant på andet trin, bør indsende de data, der er angivet i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011, til Det Europæiske Miljøagenturs dataarkiv (Business Data Repository).

(6) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Klimaændringer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2019
Anvendelsesdato i EU
08.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet