CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1152 of 2 June 2017 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure with regard to light commercial vehicles and amending Implementing Regulation (EU) No 293/2012

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2019)

Sammendrag av innhold
Ny testprosedyre for måling av CO2-utslipp og drivstofforbruk for lette kjøretøy (kjent som WLTP*) erstatter gradvis fra 1. september 2017 nåværende testprosedyre (NEDC**). WLTP, som er fastsatt i forordning (EU) 2017/1151, forventes å gi verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk som er mer representative for reelle kjøremønstre. For å ta høyde for ulikheter i CO2-utslippsnivåer som måles i henhold til NEDC og den nye WLTP, er det behov for å fastsette en metode for å korrelere verdiene slik at det blir mulig å fastslå hvorvidt bilfabrikantene overholder sine spesifikke CO2-utslippsmål som er gitt i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011. Dagens CO2-utslippsmål som er fastsatt i 510/2011 bygger på tester som er utført i henhold til NEDC. Den nye metoden (WLTP) forventes å forventes å gi noe høyere verdier enn NEDC, og det er derfor i nærværende forordning 2017/1152 fastsatt en metode for å omregne verdiene.

WLTP innføres stegvis. For varebiler er WLTP gjeldende testmetode fra 1. september 2017 for nye kjøretøytyper av N1 gruppe I og for alle nye kjøretøy av N1 gruppe I fra 1. september 2018. WLTP gjennomføres ett år senere for N1 gruppe II og III, dvs. nye kjøretøytyper fra 1. september 2018 og for alle nye kjøretøy fra 1. september 2019. Først fra 1. mars 2021, når også alle varianter av restkjøretøy er faset ut, vil alle varebiler på markedet være testet etter WLTP. Det er derfor hensiktsmessig i denne perioden å kontrollere om fabrikantene når sine spesifikke CO2-utslippsmål ved hjelp av NEDC-baserte CO2-utslippsverdier. Kommisjonen ønsker å begrense byrden det er for bilfabrikanter og typegodkjenningsmyndigheter å gjennomføre fysiske tester, og har derfor utarbeidet et eget korrelasjonsverktøy (CO2MPAS) til dette formålet. På denne måten oppnås NEDC-verdier avledet av verdier fra WLTP-typegodkjenningstestene som brukes som inndata i korrelasjonsverktøyet. Det kan være avanserte kjøretøyteknologier eller spesifikke teknologikonfigurasjoner hvor korrelasjonsverktøyet ikke kan levere tilstrekkelig nøyadkige NEDC-verdier. I slike tilfeller bør fabrikanten ha anledning til å gjennomføre fysiske tester i stedet. Det skal også tas hensyn til situasjonen for fabrikanter av delvis oppbygde (ukomplette) kjøretøy som typegodkjennes i flere etapper, og for fabrikanter av varebiler med teknisk tillatt totalvekt på over 3000 kg.

Det er viktig å sikre at prosedyretoleranser og resultater fra korrelasjonsverktøyet brukes som tilsiktet og ikke som et middel for å redusere CO2-utslippsverdiene som brukes for å kontrollere om kjøretøyfabrikantene har nådd sine utslippsmål gitt av forordning 510/2011. Det skal derfor utføres et begrenset antall vilkårlige fysiske tester med sikte på å verifisere at inndataene og NEDC-referanseverdiene basert på korrelasjonsverktøyet er korrekt bestemt. Dette foregår på den måten at det blir generert et vilkårlig heltall mellom 1 og 99 i svarbrevet som typegodkjenningsmyndigheten eller den utpekte tekniske instansen mottar idet de kvitterer ut korrelasjonsresultatrapporten i korrelasjonsverktøyet CO2MPAS. Dersom tallet ligger i intervallet 90-99, er kjøretøyet vilkårlig valgt ut til en fysisk test.

Med WLTP beregnes det nå en spesifikk CO2-utslippsverdi for hvert enkelt kjøretøy, og verdien fremgår av det enkelte kjøretøys samsvarssertifikat (CoC), punkt 49.4. Fra 1. januar 2018 skal WLTP-CO2-utslippsverdier overvåkes gjennom rapporteringer, og med virkning fra 1. januar 2021 skal disse verdiene benyttes for å fastslå om fabrikantene overholder sine spesifikke utslippsmål.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 293/2012 gjelder tilsyn (overvåkning) og rapportering av data om registrering av nye varebiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011, og spesifiserer innholdet i rapporteringen som registreringsmyndighetene årlig gjennomfører. Forordningen blir endret som følge av overgang til WLTP testprosedyre, og det er gjort noen justeringer i hvilke dataparametre som skal inngå i de årlige rapportene til EU-kommisjonen.

Forordningen inneholder følgende artikler:

• Artikkel 1 - omtaler innholdet i forordningen

• Artikkel 2 - inneholder definisjoner av NEDC-CO2-verdier og WLTP-CO2-verdier samt definisjon av WLTP-kjøretøyfamilie

• Artikkel 3 - angir hvordan de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippsmål i perioden 2017-2020 skal bestemmes

• Artikkel 4 - bestemmelser om gjennomsnittlige spesifikke utslipp basert på CO2-verdier fra WLTP-målemetoden

• Artikkel 5 - om bruk av artikkel 12 om miljøinnovasjoner i forordning 510/2011

• Artikkel 6 - om bestemmelse og korrigering av NEDC-CO2-verdier ved beregning av de gjennomgsnittlige spesifikke utslippene

• Artikkel 7 - angir endringene som gjøres i forordning 293/2012

• Artikkel 8 - om ikrafttreden av rettskten, som er tyvendedagen etter offentliggjøringen i EU-tidende

Metoden for å fastsette NEDC-CO2-verdier for individuelle kjøretøy i gruppe N1 (varebiler) er beskrevet i vedlegg I. Parametere for inndata som skal brukes i korrelasjonsverktøyet er angitt i tabell 1 i vedlegg I.

* WLTP = Worldwide Harmonised Litght Vehicles Test Procedure

** NEDC = New European Driving Cycle

CO2MPAS: https://co2mpas.io/

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning 510/2011 med tilhørende rettsakter er av Samferdselsdepartementet foreslått gjennomført i èn forskrift med hjemmel i vegtrafikkloven kapittel III. Samferdselsdepartementet vil legge frem en LS proposisjon med forslag til ny § 13 b i vegtrafikkloven i løpet av høsten 2017. En nærmere omtale av endringene vil bli gitt i LS proposisjonen om endringer i vegtrafikkloven.

Det må vurderes om denne rettskaten skal tas inn i denne nye forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge har ikke bilindustri som forordningen retter seg mot. Det blir heller ikke utført avgasstypegodkjenning i Norge, hverken av Statens vegvesen Vegdirektoratet eller hos tekniske testinstanser. Forordningen antas derfor ikke å ha økonomiske konsekvenser for private aktører i Norge.

Vegdirektoratet rapporterer årlig i henhold til forordning 510/2011 og 293/2012. Rapporteringskravet innebærer at Vegdirektoratet tar ut informasjon fra motorvognregisteret, bearbeider datamaterialet noe og sender det over til Det europeiske miljøbyrået (EEA). Imidlertid er det norske systemet for registrering av kjøretøy lagt opp på en måte som gjør at noen av dataene det skal rapporteres på ikke fanges opp med en nøyaktigheten som forordningene legger opp til. Dersom Norge skal rapportere så nøyaktige data som kreves, må systemet for registrering av kjøretøy legges opp moe en noe annen måte enn i dag, og Autosys må tilpasses dette. En slik endring er det lagt opp til i forbindelse med utviklingen av nytt Autosys.

NorType jobber med et nytt filformat for typegodkjenninger med verdier for WLTP. Videre må innlesningsjobben i Autosys typegodkjenning og CoC tilpasses dette nye formatet, hvilket er ventet å være klart i mars/april 2018. Det jobbes også med å få på plass elektronisk CoC-løsning, såkalt e-CoC, noe som vil sikre nøyaktige data for det enkelte kjøretøy, men denne løsningen ligger 1-2 år frem i tid.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Vegdirektoratet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er relevant og akseptabel for Norge

Andre opplysninger
Norge har deltatt på møter i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 2. juni 2017 og trådte i kraft i EU 27. juli 2017.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 01.12.17, med høringsfrist satt til 29.12.17.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 23.03.18, beslutning nr. 71/2018. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2017
Anvendelsesdato i EU
27.07.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) nr. 510/2011)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.12.2018
Anvendes fra i Norge
01.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1152
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro