CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2018: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/344 av 24. februar 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1035 for å ta hensyn til visse CO2-reduksjoner fra miljøinnovasjoner ved beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for Daimler AG og Daimler AG-sammenslutningen

Commission Implementing Decision (EU) 2022/344 of 24 February 2022 amending Implementing Decision (EU) 2020/1035 to take into account certain eco-innovation CO2 savings for the calculation of the average specific CO2 emissions of Daimler AG and the Daimler AG pool

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2022. EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2022)

Sammendrag av innhold
I sin dom i sak T-359/19 opphevet Retten Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2019/583 med hensyn til beregningen for kalenderåret 2017 av de gjennomsnittlige spesifikke CO2 utslippene og de registrerte CO2 besparelser fra øko-innovasjoner for produsenten Daimler AG og Daimler AG-sammenslutning.Siden de gjennomsnittlige spesifikke CO2 utslippene og øko-innovasjons CO2 besparelsene spesifisert i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2020/1035 ble fastsatt på samme måte som i gjennomføringsbeslutning 2019/583, er det hensiktsmessig å justere verdiene fastsatt i beslutningen.

Økoinnovasjonen besparelsene på CO2 som er registrert i gjennomføringsbeslutning 2020/1035 bør derfor økes med 0,429 g CO2/km for Daimler AG og 0,428 g CO2/km for Daimler AG sammenslutning. De gjennomsnittlige spesifikke utslippene av CO2 og avstanden til målet fastsatt for Daimler AG og Daimler Ag sammenslutning i gjennomføringsbeslutning 2020/1035 har blitt beregnet opp nytt med hensyn til økningen i øko-innovasjonsbesparelsene. Det er derfor nødvendig å tilpasse de aktuelle oppføringene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, senere erstattet av (EU) 2019/631, samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 2019/631 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt 24. februar 2022.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Ble tatt inn i EØS-avtalen 23.09.22, endringsforskrift vedtatt samme dag. Form 1 sendt ESA 24.09.22.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.02.2022
Anvendelsesdato i EU
21.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.09.2022
Anvendes fra i Norge
23.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0344
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro