CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1590 av 19. august 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder massen til nye lette nyttekjøretøyer som ble registrert i 2016, 2017 og 2018

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1590 of 19 August 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council in order to take into account the evolution of the mass of new light commercial vehicles registered in 2016, 2017 and 2018

Siste nytt

Norsk forskrfit kuungjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2021)

Sammendrag av innhold
Basisforordning (EU) 2019/631 skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp og setter målkrav om gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye person- og varebiler som registreres i EU/EØS-området. Målkravene retter seg mot bilfabrikantene. Gjennomsnittsmålet fordeles mellom bilfabrikantene, og den enkelte fabrikant blir tildelt sine spesifikke utslippsmål etter en fastsatt formel hvor kjøretøyets vekt er en av komponentene. Dette innebærer at tyngre kjøretøy kan slippe ut mer enn lettere kjøretøy. På den måten tas det høyde for at det finnes ulike bilsegmenter og det tilstrebes at det stilles rimelige krav til alle fabrikanter.

I basisforordningens vedlegg I er det angitt hvordan bilfabrikantenes spesifikke utslippsmål for CO2 skal beregnes. Til beregningen benyttes en gjennomsnittsvekt, M0. Verdien av gjennomsnittsvekten skal justeres regelmessig for å ta høyde for endringer i den gjennomsnittlige vekten for de nye varebilene som registreres i unionen. Forordning (EU) 2020/1590 endrer forordning (EU) 2019/631 og setter ny verdi for gjennomsnittsvekten M0 nevnt i del B, punkt 4 i vedlegg I. Verdien er basert på data om kjøretøyenes vekt i kjøreklar stand fra rapporteringer for kalenderårene 2016, 2017 og 2018, og er vektet etter antallet nye registreringer i hvert referanseår. Den nye M0-verdien for varebiler for kalenderårene 2021, 2022 og 2023 settes til 1 825,23 kg. For kalenderåret 2020 er M0 1 766,4 kg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Basisforordning (EU) 2019/631 er implementert i forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Forordning (EU) 2020/1590 foreslås tatt inn i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil gå via hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt 19. august 2020 og publisert i Den europeiske unions tidende 30. oktober 2020. Rettsakten har ikrafttreden 19. november 2020.

Forordningen var på offentlig høring i november 2020.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 5. februar 2021, beslutning nr. 76/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 11/2, kunngjort 13/2 og Form 1 ble sendt ESA den 15.02.21.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.08.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.08.2020
Anvendelsesdato i EU
19.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2021
Anvendes fra i Norge
11.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1590
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro