CO2-utslippsskrav for personbiler: retting

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/248 av 13. november 2018 om retting av forordning (EU) nr. 63/2011 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke CO₂-utslipp i samsvar med artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/248 of 13 November 2018 correcting Regulation (EU) No 63/2011 laying down detailed provisions for the application for a derogation from the specific CO2 emission targets pursuant to Article 11 of Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.8.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2019/248 endrer forordning (EU) nr. 63/2011, og inneholder en rettelse til sistnevnte vedrørende et CO2-utslippstall for General Motors.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 63/2011 retter seg spesielt mot bilfabrikanter med små produksjonsvolum og nisjefabrikanter. Den inneholder gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 om CO2-utslipp fra personbiler artikkel 11 om dispensasjoner for visse fabrikanter. Etter artikkel 11 kan bilfabrikanter med små produksjonsvolum søke om alternative utslippsreduksjonsmål. For fabrikanter som registrerer inntil 10 000 biler i EU pr år, kan det etter søknad til EU-kommisjonen settes et individuelt mål ut fra fabrikantens økonomiske og tekniske evne. Fabrikanter som registrerer mellom 10 000 og 300 000 biler i EU pr år kan søke om et reduksjonsmål i en fast prosent fra det gjennomsnittlige, spesifikke CO2-utslippet fra denne fabrikantens biler registrert i referanseåret 2007. Forordning 63/2011 beskriver detaljerte krav til opplysninger i søknader om dispensasjoner fra de spesifikke CO2-utslippsmålene for bilfabrikantene gitt i forordning 443/2009. De detaljerte opplysningene skal gjøre det mulig for EU-kommisjonen å avgjøre om bilfabrikanten har rett til unntak fra de generelle utslippsmålene, og hvilket individuelt utslippsmål som kan settes til fabrikanten.

Bakgrunnen for forordning (EU) 2019/248 er at det har blitt oppdaget en feil i det gjennomsnittlige, spesifikke CO2-utslippstallet i referanseåret 2007 for fabrikanten General Motors. Feilen ble oppdaget i forbindelse med endringer i eierforholdet i General Motors Holding LLC som trådte i kraft 1. august 2017. Det viste seg at utslippsverdien listet i vedlegg IV inkluderte utslippstall fra Adam Opel AG-kjøretøy, som på det aktuelle tidspunktet var knyttet til General Motors. De spesifikke CO2-utslippene til kjøretøy fra Adam Opel AG bidro til et betydelig lavere gjennomsnitt for de spesifikke CO2-utslippene i 2007 for General Motors. På bakgrunn av detaljert dokumentasjon fra Genaral Motors Holding LLC, korrigerer EU-kommsjonen den gjennomsnittlige, spesifikke CO2-utslippsverdien i vedlegg IV fra 159,604 g/km til 283,689 g/km for fabrikanten General Motors.

Merknader

EU-hjemmel
Forordningen er en delgert rettsakt vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett
Forordning (EU) nr. 63/2011 er implementert i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler.

Norsk gjennomføring:
Forordning (EU) 2019/248 vil bli implementert i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som skal til for å implementere rettsakten i norsk rett.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren, og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. Vegdirektoratet vurderer at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Forordningen gjennomfører en korregering av CO2-utslippsverdien til General Motors i referanseåret 2007.

Forordningen anses relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt 13. november 2018 og trer i kraft i EU den 5. mars 2019.

Forordningen var på nasjonal høring i mars 2019.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte den 10. juli 2019, beslutning nr. 194/2019. Endringsforskrift ble vedtatt den 11. juli 2019, og Form 1 sendt ESA den 12. juli 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.11.2018
Anvendelsesdato i EU
05.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2019
Anvendes fra i Norge
11.07.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0248
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro