CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2043 av 18. desember om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å presisere betingelsene for WLTP-testing og om overvåking av typegokjenningsdata

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2043 of 18 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 to clarify the WLTP test conditions and provide for the monitoring of type approval data

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at tage højde for niveauforskellen mellem de CO2-emissioner, der er fastsat i henhold til New European Test Cycle (NEDC), og dem, der er fastsat i henhold til den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLPT), er der i medfør af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 fastsat en metode til korrelation af CO2-emissionsværdierne for så vidt angår personbiler.

(2) Korrelationsmetoden skal give resultater, som sikrer, at de reduktionskrav, der er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009, er lige strenge under de gamle og de nye testprocedurer. Godkendelsesmyndighederne og de tekniske tjenester bør derfor sammen med fabrikanterne stræbe efter at sikre, at WLTP- og NECD-prøvninger udført i henhold til denne forordning opfylder prøvningsbetingelser, der er sammenlignelige og sammenhængende med forordningens målsætninger.

(3) Det er derfor nødvendigt at præcisere visse aspekter af de WLTP-prøvningsbetingelser, som bør gælde for foretagne korrelationer med henblik på WLTP- og NECD-overvågning af CO2-emissionsværdier for nyregistrerede køretøjer i 2020. Disse præciseringer bør finde anvendelse, uden at det berører proceduren og kravene i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151, og uden at det påvirker gyldigheden af de typegodkendelser, der er udstedt på grundlag heraf.

(4) Det er ligeledes nødvendigt at fastslå forskellen i 2020 mellem de CO2-emissionsværdier, som fabrikanterne oplyser med henblik på emissionstypegodkendelse, og de værdier, der måles i henhold til forordning (EU) 2017/1151. Fabrikanterne bør derfor pålægges at beregne og rapportere WLTP-CO2-emissionsværdier for alle nye personbiler, der registreres i kalenderåret 2020, idet de anvender måleværdier for køretøj H og L som input til interpolationsmetoden.

(5) For et begrænset antal interpolationsfamilier vil kun køretøj H's måleværdier være tilgængelige i 2020. Antallet af disse familier bør overvåges nøje, og Kommissionen bør overveje at udelukke disse familier fra beregningen af referencedataene for 2020, hvis der sker en stigning i antallet af sådanne familier sammenlignet med situationen i 2018.

(6) Gennemsigtigheden i emissionsprøvningen bør forbedres, og data fra WLTP-prøvninger såvel som korrelationsresultaterne bør derfor stilles til rådighed for Kommissionen. Det vil gøre det muligt for Kommissionen hurtigt at identificere og afhjælpe problemer og eventuelle uoverensstemmelser i gennemførelsen af procedurerne. Af den årsag bør inputdatamatrixen for hver udført WLTP-prøvning udarbejdes og fremsendes til Kommissionen i sin helhed som del af dataudvekslingen via korrelationsværktøjet. For at sikre fortroligheden bør inputdatafilen krypteres ved fremsendelsen.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.12.2018
Anvendelsesdato i EU
10.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet