Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 275/2014 av 7. januar 2014 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av Connecting Europe Facility.

Commission Delegated Regulation (EU) No 275/2014 of 7 January 2014 amending Annex I to Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility

Siste nytt

Delegert kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.03.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I artikel 21, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1316/2013 tillægges Kommissionen beføjelser til inden for det første år efter forordningens ikrafttræden at vedtage delegerede retsakter, som nærmere fastsætter retningslinjer for de finansieringsprioriteter på transportsektoren, der i løbet af CEF's varighed skal afspejles i arbejdsprogrammerne, for de støtteberettigede aktioner i medfør af artikel 7, stk. 2. Det er derfor nødvendigt at vedtage den delegerede retsakt, der nærmere fastsætter finansieringsprioriteterne for transportsektoren, inden arbejdsprogrammerne vedtages.

(2) I henhold til artikel 21, stk. 3, skal finansieringsprioriteterne for transportsektoren omfatte nærmere retningslinjer for de støtteberettigede aktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013, og som er anført i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1316/2013.

(3) De støtteberettigede aktioner, der er anført i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1316/2013, uddybes yderligere i forordningens artikel 10 og 11, hvor der fastsættes maksimale finansieringssatser for disse aktioner. Derfor bør der henvises til aktionerne som anført i disse artikler i forbindelse med den nærmere fastsættelse af finansieringsprioriteterne for transportsektoren.

(4) Projekter af fælles interesse, der er opført i del I i bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013, kan komme i betragtning til at modtage støtte i forbindelse med de flerårige arbejdsprogrammer, der er nævnt i samme forordnings artikel 17, stk. 3. Projekter, der ikke er opført i del I i bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013, men som er støtteberettigede i kraft af samme forordnings artikel 7, stk. 2, kan komme i betragtning til at modtage støtte i forbindelse med de årlige arbejdsprogrammer.

(5) Da artikel 21, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1316/2013 henviser til de transportspecifikke mål i forordningens artikel 4, stk. 2, bør der også henvises til disse mål i nærværende forordning.

(6) Da der skal ydes EU-bidrag til de finansielle instrumenter som led i de årlige arbejdsprogrammer, bør nærværende forordning indeholde en tilsvarende finansieringsprioritet.

(7) Programstøtteaktioner som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1316/2013, der består af dækning af Kommissionens udgifter til teknisk og administrativ støtte i forbindelse med forvaltningen af Connecting Europe-faciliteten med et loft på 1 % af finansieringsrammen, er ikke omfattet af arbejdsprogrammerne. Imidlertid er de programstøtteaktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse, jf. artikel 7, stk. 2, og som der henvises til i artikel 5, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1316/2013, omfattet af arbejdsprogrammerne; derfor indeholder nærværende forordning en finansieringsprioritet for disse aktioner.

(8) Samtlige de midler, der henvises til i artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1316/2013, herunder de midler, der overføres fra Samhørighedsfonden, vil blive omfattet af de samme arbejdsprogrammer. I henhold til forordningens artikel 11 skal der for de midler, der overføres fra Samhørighedsfonden, iværksættes særlige indkaldelser af forslag.

(9) Denne forordning bør træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at sikre en rettidig vedtagelse af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1316/2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.01.2014
Anvendelsesdato i EU
20.03.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet