Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009 av 11 mars 2009 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 for så vidt angår de dataserier som skal utarbeides til statistikken over foretaksstrukturer, og de nødvendige tilpasninger etter revisjonen av den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikasjon (CPA)

Commission Regulation (EC) No 251/2009 of 11 March 2009 implementing and amending Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the series of data to be produced for structural business statistics and the adaptations necessary after the revision of the statistical classification of products by activity (CPA)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, november 2009)

Sammendrag av innhold
Gjennom forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 opprettes en felles ramme for fremstilling av statistikk som gjelder struktur, virksomhet, konkurranseevne og effektivitet hos foretakene i Fellesskapet. Av hensyn til tydelighet og effektivitet har forordningen blitt omarbeidet og flere bestemmelser har blitt endret.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98 om definisjoner av variabler til bruk for utarbeidelse av statistikk over foretaksstrukturer og kommisjonsforordning (EF) nr. 2702/98 om det tekniske format for produksjon av statistikk over foretaksstrukturer endres for at ta høyde for disse endringer. Av hensyn til klarheten erstattes de av en ny forordning.

Variablene til statistikken over foretaksstrukturer defineres slik at medlemsstatenes data blir sammenlignbare og harmonisert.

I tillegg fastlegges det tekniske format og prosedyren for innberetning.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslagene. Forordningene vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Administrative og økonomiske konsekvenser antas å være begrenset.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningene har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå som finner dem EØS-relevante og akseptable.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2009
Anvendelsesdato i EU
20.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 572-630
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0251
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro