Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2112 av 23. november 2015 om endring av vedlegg 1 til forordning (EF) nr. 215/2009 om gjennomføring europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 med hensyn til de dataserier som skal utarbeides for statistikk over foretaksstrukturer og de nødvendige tilpasninger etter revisjonene av den statistiske produktgruppering etter næring (CPA)

Commission Regulation (EU) 2015/2112 of 23 November 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 251/2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the adaptation of the series of data following the revision of the classification of products by activity (CPA)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.12.2015)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer danner rammen for innsamling, utarbeidelse, innberetning og evaluering av europeisk statistikk over foretaksstrukturer, aktiviteter og konkurranseevne. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 fastlegger den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikasjonen (CPA). Forordningene er implementert i EØS-avtalen vedlegg XXI (statistikk) og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.
Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikasjonen (CPA) er endret ved forordning (EU) 1209/2014, og det er følgelig også nødvendig å endre kommisjonsforordning (EU) nr. 215/2009 som i bilag 1 fastlegger dataserier, oppdelinger og betegnelser for produkter som skal innberettes på grunnlag av CPA. Endinger er nødvendig for å bevare sammenlignbarhet og overensstemmelse med de produktklassifikasjonsstandarder som anvendes internasjonalt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelig budsjett.

Andre opplysninger
Rettsakten er behandlet i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.11.2015
Anvendelsesdato i EU
14.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 403-405
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2112
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro