Datavern i samarbeidssystemet for forbrukervern over landegrensene

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2011/136/EU av 1. mars 2011 om retningslinjer for gjennomføring av bestemmelsene om datavern i forbrukervernsamarbeidssystemet CPSC (Consumer Protection Cooperation System)

Commission Recommendation 2011/136/EU of 1 March 2011 on guidelines for the implementation of data protection rules in the Consumer Protection Cooperation System (CPCS)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.9.2012)

Sammendrag av innhold
På bakgrunn av forordning 2006/2004 om forbrukervernsamarbeid, som er gjennomført i markedsføringsloven, deltar norske tilsynsmyndigheter i et forpliktende samarbeid om å håndheve forbrukerregelverk over landegrensene i EØS-området. Fra norsk side har Forbrukerombudet en hovedrolle i dette samarbeidet. F.eks. vil Forbrukerombudet kunne anmode myndighetene i et annet EØS-land om å stoppe lovbrudd som skjer fra vedkommende EØS-land og som rammer norske forbrukere. Tilsvarende vil myndigheter i et annet EØS-land kunne anmode Forbrukerombudet om å stoppe lovbrudd fra norske næringsdrivende som rammer forbrukere i dette EØS-landet. Anmodinger om bistand skjer gjennom et sikkert datanettverk og en database som Kommisjonen administrerer.

Kommisjonens rekommandasjon 2011/136/EU angir kjøreregler for behandling av personopplysninger og sensitive data for tilsynsmyndighetene som deltar i håndhevingssamarbeidet. Formålet er å gi myndighetene en brukervennlig veiledning som dekker de viktigste personvernspørsmålene som er relevante for forbrukervernsamarbeidet. Bl.a. vises det til direktiv 95/46/EF - personverndirektivet. Det er likevel ingen uttømmende analyse over slike personvernspørsmål. Rekomamndasjonen betoner sterkt at de nasjonale tilsynsmyndighetene bør konsultere sine respektive nasjonale personvernmyndigheter for å utfylle Kommisjonens rekommandasjon og få nærmere informasjon og bistand for å sørge for at personvern og hensynet til konfidensialitet ivaretas.

Merknader

Rekommandasjonen er gitt med hjemmel i traktaten om virksomheten til den europeiske union, spesielt artikkel 292. Rekommandasjonen vil være et tolkningsmoment når norske myndigheter tolker personvernlovgivningen, regler om taushetsplikt etc. ved anvendelse av forordningen om forbrukervernsamarbeid, men retningslinjene vil ellers ikke få direkte konsekvenser for norsk lovgivning. Rettsakten skal således grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekevnser for norsk lovgivning). Det antas at innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ikke vil få økonomiske eller adminstrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Saken ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker 16.02.2012. Utvalget hadde ingen merknader til vurdering og konklusjon.

Vurdering
Rekommandasjonen innebærer ingen forpliktelse til å endre nasjonal lovgivning. Det er videre tale om "soft law" som ikke er rettslig bindende. Det materielle innholdet anses relevant og akseptabelt også for norske tilsynsmyndigheter (først og fremst Forbrukerombudet). Det anses derfor hensiktsmessig at rekommandasjonen innlemmes i EØS-avtalen.

Status
Rekommandasjonen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 30.03.2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.03.2011
Anvendelsesdato i EU
22.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 907-916
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
31.03.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011H0136
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro