Datoen for innføring av elektronisk identifikasjon av sau og geit

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 1560/2007 av 17. desember 2007 om endring av forordning (EF) nr. 21/2004 når det gjelder datoen for innføring av elektronisk identifikasjon av sau og geit

Council Regulation (EC) No 1560/2007 of 17 December 2007 amending Regulation (EC) No 21/2004 as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten utsetter fristen i forordning (EF) nr. 21/2004 for innføring av obligatorisk elektronisk identifikasjon av sauer og geiter til 31. desember 2009. Rettsakten åpner likevel for at medlemsstatene kan gjøre elektronisk identifikasjon obligatorisk før denne datoen.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Verken småfenæringen eller myndighetene har vært tilstrekkelig klare til å kunne gjennomføre obligatorisk elektronisk identifikasjon av småfe innen den opprinnelige fristen i forordning (EF) nr. 21/2004. At fristen utsettes er positivt fordi det gir rom for utprøving av systemet med elektronisk identifikasjon over flere år. Dermed er det større mulighet for at systemet kan være ferdig utviklet og fungere hensiktsmessig når det innføres som obligatorisk fra 2010.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at det i 2008 skal gjennomføres et pilotprosjekt med frivillig elektronisk identifikasjon av sau. Prosjektet gjennomføres av Mattilsynet sammen med Statens landbruksforvaltning, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura og Norsk sau- og geitalslag. Mattilsynet har ute til høring et utkast til endring av forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe, som åpner for å kunne gjennomføre pilotprosjektet. Parallellt med dette nasjonalt initierte utkastet til forskriftsendring, blir det gjennomført høring av et separat utkast til forskriftsendring som skal gjennomføre denne rettsakten (forordning (EF) nr. 1560/2007) dersom EØS-komiteen vedtar at den skal innlemmes i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2007
Anvendelsesdato i EU
22.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 12.6.2014, p. 6-7
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.04.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.07.2010
Anvendes fra i Norge
16.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1560
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro