Definisjon av trygdetid: sammenlegging av perioder

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H6 av 16. desember 2010 om anvendelsen av visse prinsipper i forbindelse med sammenlegging av perioder i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger

Decision No H6 of 16 December 2010 concerning the application of certain principles regarding the aggregation of periods under Article 6 of Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning 1408/71 ble i EU erstattet av forordning 883/2004 fra 1. mai 2010. Det medfører at nye beslutninger i Den administrative kommisjon (AC-beslutninger) må vedtas med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (a) til (d). Beslutning nr. H6 er fastsatt i medhold av artikkel 72 (a) som sier at Den administrative kommisjon har til oppgave å behandle ethvert administrativt spørsmål eller tolkningsspørsmål i forbindelse med bestemmelsene i forordning 883/2004 og 987/2009.

Beslutning nr. H6 gjelder spørsmål i forbindelse med sammenleggingsbestemmelsen i artikkel 6 i forordning nr. 883/2004 og definisjonen av "trygdetid" i artikkel 1 bokstav t). Definisjonen er uendret sammenlignet med artikkel 1 bokstav r) i forordning (EF) nr. 1408/71.

Det presiseres at all relevant trygdetid som er oppgitt av én medlemsstat, skal godkjennes av den mottakende medlemsstat uten at den sistnevnte reiser spørsmål ved denne tidens kvalitet. Det gjelder uansett om det dreier seg om perioder med avgiftsinnbetaling eller perioder som er likestilt med slike perioder i henhold til nasjonal lovgivning. Alle relevante perioder som er tilbakelagt under lovgivningen i en annen medlemsstat, skal tas i betraktning ved utelukkende å anvende prinsippet om sammenlegging av trygdetid, jf. artikkel 6 i forordning nr. 883/2004 og artikkel 12 i forordning nr. 987/2009. Prinsippet om sammenlegging forutsetter at det tas hensyn til alle relevante perioder som er oppgitt av andre medlemsstater.

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 16. desember 2010 med hjemmel i forordning nr. 883/2004 artikkel 72 (a) om tolkningsspørsmål. Den vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett.

Teksten er ifølge kommisjonen relevant for EØS og for EU/CH-avtalene.

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 som trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 92/2012 av 30. april 2012 om endring av vedlegg VI (Trygd) til EØS-avtalen. Denne fikk samme ikrafttredelsesdato som beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 (innlemmelse av ny hovedforordning 883/2004/EF), dvs. 1. juni 2012, jf. artikkel 3 i beslutning nr. 92/2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.12.2010
Anvendelsesdato i EU
01.04.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 726-728
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0212(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro