Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/724 av 3. mars 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til meldingene fra medlemsstatene til Kommisjonen om organer utpekt til å overvåke aldringsprosesser for alkoholsterke drikker og vedkommende myndigheter ansvarlig for overholdelse av nevnte forordning

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/724 of 3 March 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the communications to be made by Member States to the Commission with regard to the bodies appointed to supervise ageing processes for spirit drinks and the competent authorities responsible for ensuring compliance with that Regulation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 13, stk. 6, i forordning (EU) 2019/787 skal alle aktiviteter i forbindelse med lagringen af spiritus finde sted under en national afgiftsmyndigheds kontrol eller under en kontrol, som giver tilsvarende garantier.

(2) Medlemsstaterne skal derfor udpege de organer, der skal føre tilsyn med sådanne lagringsprocesser, og underrette Kommissionen herom, så den kan oprette et offentligt register over disse udpegede organer.

(3) I artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787 fastsættes det, at medlemsstaterne er ansvarlige for kontrollen med spiritus. De træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at forordningen overholdes, og de udpeger de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at sikre, at forordningen overholdes.

(4) Med henblik på at sikre en effektiv kommunikation mellem Kommissionen og de organer, der er ansvarlige for at føre tilsyn med lagringsprocesser, og de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at sikre overholdelse af forordning (EU) 2019/787, er det hensigtsmæssigt at kræve, at medlemsstaterne meddeler Kommissionen kontaktoplysningerne for deres respektive organer med ansvar for tilsyn med lagringsprocesser samt deres kompetente myndigheder med ansvar for at sikre overholdelse af nævnte forordning.

(5) For at sikre, at medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen overføres på en enkel og effektiv måde, bør det kræves, at hvis en medlemsstat udpeger mere end ét organ til at føre tilsyn med lagringsprocessen for spiritus eller mere end én kompetent myndighed med ansvar for at sikre overholdelse af forordning (EU) 2019/787, skal medlemsstaten udpege et forbindelsesorgan som et centralt kontaktpunkt for Kommissionen. Medlemsstaterne bør derfor også meddele Kommissionen kontaktoplysningerne for deres forbindelsesorgan.

(6) For at sikre en effektiv kommunikation af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen bør der også fastsættes regler for form og frister for sådanne meddelelser.

(7) Denne forordning finder anvendelse fra den 25. maj 2021 i overensstemmelse med artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.05.2021
Anvendelsesdato i EU
25.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet