Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/723 av 26. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til opprettelse av et offentlig register over organer utpekt av hver medlemsstat til å føre tilsyn med lagringsprosessene for alkoholsterke drikker

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/723 of 26 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the setting up of a public register listing the bodies appointed by each Member State to supervise the ageing processes for spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen inneholder gjennomføringsbestemmelser under den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Gjennomføringsbestemmelsene gjelder Kommisjonens etablering av et offentlig register over organene som medlemsstatene har pekt ut til å overvåke modningsprosessen til alkoholsterke drikker, jf. artikkel 13 nr. 6 i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Medlemsstatene skal peke ut hvilke organer som er ansvarlige for dette innenfor sitt territorium, og skal deretter informere Kommisjonen om dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-elevant og akseptabel.

Vurdering
Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Vi antar at gjennomføringsforordninger som er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

Vi mener at de gjennomgående tilpasningene i punkt 4 i protokoll 1 til EØS-avtalen må tolkes slik at Kommisjonen skal videreformidle til et EFTA-organ (antagelig ESA), de opplysningene som de mottar fra EUs medlemsstater. EFTA-organet videreformidler opplysningene til EØS-/EFTA-statene, i de tilfellene der dette er aktuelt.

EØS-/EFTA-statene skal etter de gjennomgående tilpasningene i punkt 4 i protokoll 1 til EØS-avtalen, oversende de aktuelle opplysningene til et EFTA-organ (antagelig ESA), som videreformidler opplysningene til Kommisjonen. Kommisjonen videreformidler opplysningene til EUs medlemsstater, i de tilfellene der dette er aktuelt.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2021
Anvendelsesdato i EU
25.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2022
Anvendes fra i Norge
26.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0723
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro