Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/723 av 26. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til opprettelsen av et offentlig register over organene som hver medlemsstat har utpekt til å føre tilsyn med lagringsprosessen for alkoholsterke drikker

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/723 of 26 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the setting up of a public register listing the bodies appointed by each Member State to supervise the ageing processes for spirit drinks

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 13, stk. 6, i forordning (EU) 2019/787 kræves der, at aktiviteter i forbindelse med lagring af spiritussen finder sted under en national afgiftsmyndigheds kontrol eller under en kontrol, som giver tilsvarende garantier.

(2) Med henblik herpå skal hver medlemsstat udpege de organer, der er ansvarlige for at føre tilsyn med sådanne lagringsprocesser. og meddele Kommissionen dette, således at den kan oprette et offentligt register med en liste over disse udpegede organer.

(3) Med henblik herpå bør der fastsættes regler for oprettelsen af dette offentlige register.

(4) Forordningen bør finde anvendelse fra den 25. maj 2021, jf. artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2021
Anvendelsesdato i EU
25.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet