Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1235 av 12. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 med bestemmelser om søknader om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, endringer til produktspesifikasjonene, kansellering av beskyttelsen og registeret

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1235 of 12 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council with rules concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 er ophævet ved og erstattet af forordning (EU) 2019/787. Ved kapitel III i forordning (EU) 2019/787 fastsættes der bestemmelser om geografiske betegnelser i spiritussektoren, og Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i denne henseende. For at sikre, at markedet for spiritus fungerer gnidningsløst inden for de nye retlige rammer, og for navnlig at forenkle og rationalisere den måde, hvorpå ordningen for geografiske betegnelser for spiritus fungerer, er det nødvendigt at vedtage visse bestemmelser ved hjælp af sådanne retsakter. Nærværende forordning og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/XXXX bør navnlig erstatte visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013, som derfor bør ophæves.

(2) Hvis produktspecifikationen indeholder særlige krav vedrørende emballering, bør det enhedsdokument, der er inkluderet i ansøgningen om registrering af en geografisk betegnelse, for at lette Kommissionens kontrol og tilvejebringe fuldstændige oplysninger for de berørte parter i indsigelsesproceduren indeholde et resumé af begrundelsen for disse krav og en beskrivelse af, hvorfor emballeringen skal finde sted i det afgrænsede geografiske område for at sikre kvalitet, oprindelse eller kontrollen med spiritussen.

(3) For at opnå en sammenhængende procedure og lette Kommissionens kontrol bør medlemsstaten garantere, at enhedsdokumentet er et retvisende resumé af produktspecifikationen, som Kommissionen kan forlade sig på, når den vurderer ansøgningen, og som andre medlemsstater og interessenter kan lægge til grund for håndhævelsen af den geografiske betegnelse. Af samme årsager bør den henvisning til offentliggørelsen af produktspecifikationen, der er inkluderet i det ansøgningsdossier, som medlemsstaten fremsender til Kommissionen, bestå af en elektronisk henvisning til den produktspecifikation, der er offentliggjort i henhold til medlemsstatens administrative system.

(4) Det bør fastlægges, hvilke oplysninger en ansøger skal forelægge, for at en ansøgning om beskyttelse, en ansøgning om godkendelse af en EU-ændring eller en anmodning om annullering kan antages, med henblik på at lette forvaltningen af sådanne ansøgninger og fremskynde behandlingen heraf.

(5) For at løse midlertidige problemer og sikre, at alle producenter overholder produktspecifikationerne på lang sigt, bør medlemsstaterne have mulighed for at indrømme producenterne overgangsperioder på op til 10 år, således at de har mulighed for at tilpasse sig ændringerne af visse bestemmelser vedrørende produktspecifikationerne.

(6) Kommissionen er ansvarlig for godkendelsen af EU-ændringer af produktspecifikationen, mens standardændringer godkendes af medlemsstaterne eller af den ansvarlige person eller det ansvarlige organ i et tredjeland. Når en anmodning om godkendelse af en EU-ændring også indeholder standardændringer, bør standardændringerne af hensyn til procedurens effektivitet anses for at være ikke-eksisterende og bør ikke betragtes som godkendt i forbindelse med EU-ændringen.

(7) Proceduren for godkendelse af standardændringer og midlertidige ændringer bør fastlægges, således at medlemsstaterne kan foretage en passende vurdering af ansøgningerne, og der sikres en ensartet tilgang i medlemsstaterne. Nøjagtigheden og fuldstændigheden af medlemsstaternes vurdering bør svare til den nøjagtighed og fuldstændighed, der kræves ved vurderingsprocessen i proceduren for ansøgning om registrering af en geografisk betegnelse.

(8) Der bør fastsættes regler for at samordne procedurerne for ændring af en produktspecifikation i tilfælde, hvor en ansøgning om godkendelse af en EU-ændring og en ansøgning om en standardændring behandles samtidig af henholdsvis Kommissionen og medlemsstatens kompetente myndigheder. Eftersom begge ansøgninger vedrører ændring af samme produktspecifikation, selv om de følger to forskellige parallelle procedurer med forskellig frist, bør der fastsættes regler, der forhindrer uoverensstemmelser.

(9) Procedurereglerne for annullering af registreringen af en geografisk betegnelse bør suppleres for at præcisere, at medlemsstaterne er blandt de juridiske personer, der kan have en legitim interesse i at indgive en anmodning om annullering i henhold til artikel 32, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) 2019/787, og for at fastlægge de nøjagtige henvisninger til Den Europæiske Unions Tidende, hvori offentliggørelsen finder sted.

(10) For at sikre åbenhed og ensartethed i alle medlemsstaterne er det nødvendigt at oprette det elektroniske register over geografiske betegnelser for spiritus, der er omhandlet i artikel 33 i forordning (EU) 2019/787 ("registret"), og at vedtage yderligere regler om registrets indhold og form. Eftersom de dokumenter, der foreligger, og som skal stilles til rådighed for hver registreret betegnelse, er forskellige afhængigt af det retsgrundlag, i henhold til hvilket betegnelsen første gang blev beskyttet, bør kravene til disse dokumenter navnlig tilpasses i overensstemmelse hermed. For at gøre det muligt at fastsætte prioritetsdatoer for andre intellektuelle ejendomsrettigheder bør registret vise datoen for ansøgningen om registrering og datoen og henvisningen til offentliggørelsen af den retsakt, i henhold til hvilken den geografiske betegnelse er beskyttet. Registret bør være en elektronisk database, der forvaltes inden for digitale systemer, som Kommissionen stiller til rådighed, og den bør være offentligt tilgængelig —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet