Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1621 av 7. september 2016 om vedtak av et veiledningdokument for miljøkontrollørers melding til akkrediterings- og lisensieringsorganer når det utøves aktiviteter i andre medlemsland enn der hvor akkrediteringen eller lisensieringen er utstedt jf. europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009

Commission Decision (EU) 2016/1621 of 7 September 2016 adopting a guidance document on notification to accreditation and licensing bodies by environmental verifiers active in a Member State other than that where the accreditation or licence was granted under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i en fellesskapsordning for miljøledelse (EMAS-forordningen), artikkel 30, angir mulighet for at Forum av akkrediterings- og lisensieringsorganer kan utarbeide veiledningsdokumenter for akkrediterings- og lisensieringsorganer med formål å harmonisere prosedyrer som organene utarbeider for å veilede miljøkontrollører.

Miljøkontrollører som arbeider i andre medlemsland enn der hvor akkrediteringen eller lisensieringen er utstedt plikter å melde aktiviteten til relevant akkrediterings- eller lisensieringsorgan jf. artikkel 24 i EMAS-forordningen (1221/2009).

Den praktiske gjennomføringen av meldingsprosedyren viser at enkelte akkrediterings- og lisensieringsorganer reagerer ulikt ovenfor miljøkontrollører som ikke foretar denne meldingen. Det er derfor nødvendig med ytterligere veiledning for å få gjennomført en harmonisert meldingsprosess.

Veiledningsdokumentet angir bl.a. krav til prosedyrer for meldingen til akkrediterings- og lisensieringsorganer som miljøkontrollørene skal utarbeide, plikter i forkant av meldingen, innholdet i meldingen og reaksjoner dersom meldingsprosedyren ikke følges opp.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
EMAS forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt) og er tatt inn i Forurensningslovens §52

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EU-siden v/EEAS.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.09.2016
Anvendelsesdato i EU
29.09.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 871-885
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1621
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro