Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: registreringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutningk 2011/832/EU av 7. desember 2011 om en veiledning om samlet registrering i EU, tredjelandsregistrering og global registrering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)

Commission Decision 2011/832/EU of 7 December 2011 concerning a guide on EU corporate registration, third country and global registration under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2012)

Sammendrag av innhold
Nye EMAS III fra januar 2010 i EU åpner for at organisasjoner utenfor EU/EØS kan registrere seg hos et registreringsorgan i et av EU/EØS landene (Global EMAS) og for korporativ registrering (for eksempel én registrering for flere selskaper i et konsern).

Beslutningen gjelder veiledning om hvordan EMAS etableres for virksomheter med datterselskaper og anleggsområder som ligger i flere EU stater og/eller i tredjeland. Veiledningen gir råd til medlemsstater, sertifiseringsorganer og virksomheter som kan bruke veiledningen vedrørende EMAS-registrering. Åpningen av EMAS for bruk i tredjeland utenfor EU/EØS gir virksomheter fra alle sektorer mulighetene til å oppnå et høyt miljøpresentasjonsnivå. Medlemslandene kan fritt treffe beslutninger om hvorvidt deres nasjonale registeringsorgan(er) kan foreta registering av virksomheter i tredjeland.

Dokumentet inneholder en generell veiledning om de saker som registreringsorganer, miljøkontrolører og virksomheter som søker om EMAS skal håndtere.

Merknader
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i EØS-spesialutvalget for miljø 28. mars 2012, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.11.2011
Anvendelsesdato i EU
03.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 308-321
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0832
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro