Deltakelse av Storbritannia i visse deler av eu-LISA

Tittel

Rådsbeslutning (EU) 2018/1600 av 28. september 2018 om anmodning fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland om deltakelse i visse bestemmelser i Schengenreglene vedrørende Den europeiske unions byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (eu-LISA)

Council Decision (EU) 2018/1600 of 28 September 2018 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis relating to the European Union Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)

Siste nytt

Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 25.10.2018

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved afgørelse 2000/365/EF bemyndigede Rådet Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) til at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i afgørelsen.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 oprettede et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (»agenturet«), almindeligvis benævnt eu-LISA, for at sikre den operationelle forvaltning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac og af visse aspekter af deres kommunikationsinfrastrukturer og eventuelt den operationelle forvaltning af andre store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed på grundlag af særskilte EU-retsakter, der bygger på artikel 67-89 i TEUF.

(3) Ved afgørelse 2010/779/EU bemyndigede Rådet Det Forenede Kongerige til at deltage i forordning (EU) nr. 1077/2011, for så vidt den vedrører den operationelle forvaltning af VIS og af de dele af SIS II, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i.

(4) Den 29. juni 2017 forelagde Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (»den foreslåede forordning«).

(5) I henhold til den foreslåede forordning vil agenturet blive erstattet og afløst af Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (»det foreslåede agentur«), der skal være agenturets retssuccessor. Det foreslåede agentur bliver, som det er tilfældet med agenturet, ansvarligt for den operationelle forvaltning af SIS II, VIS og Eurodac. Det foreslåede agentur bliver også ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af ind- og udrejsesystemet (EES), DubliNet og det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), og det kan gøres ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvis dette er fastsat i relevante EU-retsakter, der bygger på artikel 67-89 i TEUF.

(6) SIS II indgår i Schengenreglerne. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 (4) og Rådets afgørelse 2007/533/RIA vedrører oprettelse, forvaltning og anvendelse af SIS II. Det Forenede Kongerige har dog kun deltaget i vedtagelsen af afgørelse 2007/533/RIA, der udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, der er omhandlet i artikel 1, litra a), nr. ii), i afgørelse 2000/365/EF.

(7) VIS indgår også i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige deltog ikke i vedtagelsen af Rådets beslutning 2004/512/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og Rådets afgørelse 2008/633/RIA vedrørende indførelsen, driften eller anvendelsen af VIS, hvilke retsakter ikke er bindende for Det Forenede Kongerige.

(8) Eurodac indgår ikke i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige har deltaget i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af Eurodac, der er bindende for Det Forenede Kongerige.

(9) EES indgår i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige deltog ikke i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af EES, der ikke er bindende for Det Forenede Kongerige.

(10) ETIAS indgår også i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige deltog ikke i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af ETIAS, der ikke er bindende for Det Forenede Kongerige.

(11) DubliNet indgår ikke i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige er bundet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003, som opretter DubliNet, en særskilt sikker elektronisk transmissionskanal.

(12) Det Forenede Kongerige har i kraft af sin deltagelse i Eurodac og DubliNet og delvise deltagelse i SIS II ret til at deltage i det foreslåede agenturs aktiviteter, i det omfang det bliver ansvarligt for den operationelle forvaltning af SIS II som reguleret ved afgørelse 2007/533/RIA, Eurodac og DubliNet, som det er tilfældet med agenturet.

(13) Det foreslåede agentur bør, som det er tilfældet med agenturet, have status som én enkelt juridisk person og karakteriseres ved enhed i sin organisatoriske og finansielle struktur. Med henblik herpå bør det foreslåede agentur oprettes ved én enkelt retsakt, som bør komme til afstemning i Rådet i sin helhed. Når forordningsforslaget er vedtaget, bør den foreslåede forordning desuden fuldt ud finde anvendelse i de medlemsstater, som den er bindende for. Dette udelukker muligheden for delvis anvendelse for Det Forenede Kongerige.

(14) Med henblik på at sikre overholdelse af traktaterne og de relevante protokoller og samtidig bevare enhed og sammenhæng i den foreslåede forordning har Det Forenede Kongerige anmodet om at deltage i den foreslåede forordning i henhold til artikel 4 i protokol nr. 19, i det omfang dens bestemmelser vedrører agenturets ansvar for den operationelle forvaltning af SIS II som reguleret ved forordning (EF) nr. 1987/2006, og af VIS, EES og ETIAS.

(15) Rådet anerkender Det Forenede Kongeriges ret til at anmode om deltagelse i den foreslåede forordning i henhold til artikel 4 i protokol nr. 19, for så vidt Det Forenede Kongerige ikke vil deltage i den foreslåede forordning på andet grundlag.

(16) Det Forenede Kongeriges deltagelse i den foreslåede forordning berører ikke det faktum, at Det Forenede Kongerige i øjeblikket ikke deltager og ikke kan deltage i bestemmelserne i Schengenreglerne om fri bevægelighed for tredjelandsstatsborgere, visumpolitik og personers passage af medlemsstaternes ydre grænser. Dette begrunder medtagelse af specifikke bestemmelser i den foreslåede forordning, der afspejler denne særlige stilling for Det Forenede Kongerige, navnlig med hensyn til begrænset stemmeret i agenturets bestyrelse.

(17) Det Fælles Udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, er blevet underrettet om udarbejdelsen af denne afgørelse i overensstemmelse med nævnte aftales artikel 5.

(18) Det Fælles Udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, er blevet underrettet om udarbejdelsen af denne afgørelse i overensstemmelse med nævnte aftales artikel 5 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2018
Anvendelsesdato i EU
25.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet