Deltakelse og formidling i Horisont 2020: unntaksbestemmelser for fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 623/2014 av 14. februar 2014 om et unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1290/2013 om reglene for deltakelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovasjonn (2014-2020)« hva gjelder fellesforetaket for biobaserte industrier

Commission Delegated Regulation (EU) No 623/2014 of 14 February 2014 establishing a derogation from Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the rules for participation and dissemination in ‘Horizon 2020 — the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)’ with regard to the Bio-Based Industries Joint Undertaking

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 fastlægger rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) (Horisont 2020) og giver mulighed for, at EU engagerer sig i offentligt-private partnerskaber, herunder i fællesforetagender, på centrale områder, hvor forskning og innovation kan medvirke til, at EU's mere overordnede mål for konkurrenceevnen realiseres og til at løfte samfundsmæssige udfordringer.

(2) Deltagelse i indirekte aktioner under Horisont 2020 bør være i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013. For at tage hensyn til de særlige driftsbehov i de fællesforetagender, der oprettes i henhold til traktatens artikel 187 inden for biobaserede industrier, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for hele Horisont 2020s løbetid.

(3) Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 inden for biobaserede industrier for perioden frem til den 31. december 2024 for at gennemføre det fælles teknologiinitiativ vedrørende biobaserede industrier.

(4) Særlige driftsbehov er identificerede for at lette og tilskynde særlige typer deltageres medvirken. Sådanne særlige driftsbehov er en følge af den nuværende fragmentering af denne nye industrielle sektor med mange små og mellemstore industrielle interessenter. Disse interessenters og sekundære og videregående uddannelsesinstitutioners og andres deltagelse i fællesforetagendet for BBI bør også fremmes og tilskyndes på grund af deres erkendte styrke inden for forskning og udvikling. For at sikre en optimal grad af løftestangseffekt på private investeringer bør kun sådanne interessenter være berettigede til finansiering af andre aktioner end innovationsaktioner fra fællesforetagendet for BBI.

(5) Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre en undtagelse fra artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013 for at begrænse finansieringsberettigelsen til andre aktioner end innovationsaktioner til enheder såsom små og mellemstore virksomheder eller sekundære og videregående uddannelsesinstitutioner.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.02.2014
Anvendelsesdato i EU
03.07.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet