Deltakelse og formidling i Horisont 2020: unntaksbestemmelser for fellesforetaket for Clean Sky 2

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 624/2014 av 14. februar 2014 om et unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1290/2013 om reglene for deltakelse og formidling i "Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovasjon (2014-2020)" hva gjelder fellesforetaket Clean Sky 2

Commission Delegated Regulation (EU) No 624/2014 of 14 February 2014 establishing a derogation from Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the rules for participation and dissemination in ‘Horizon 2020 — the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)’ with regard to the Clean Sky 2 Joint Undertaking

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 fastlægger rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) (Horisont 2020) og giver mulighed for, at EU engagerer sig i offentligt-private partnerskaber, herunder i fællesforetagender, på centrale områder, hvor forskning og innovation kan medvirke til en realisering af EU's mere overordnede mål for konkurrenceevnen og til at løfte samfundsmæssige udfordringer.

(2) Deltagelse i indirekte aktioner under Horisont 2020 bør være i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013. For at tage hensyn til de særlige driftsbehov i de fællesforetagender, der oprettes i henhold til traktatens artikel 187 inden for luftfartsindustrien, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for hele Horisont 2020s løbetid med henblik på at tillade, at finansieringsorganer, der er etablerede i henhold til traktatens artikel 187 inden for luftfartsindustrien, nedsætter minimumsantallet af deltagere.

(3) Fællesforetagendet Clean Sky 2 blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 inden for luftfartsindustrien for perioden frem til den 31. december 2024. Formålet er at forbedre miljøvirkningerne af europæiske luftfartsindustriteknologier og sikre den fremtidige internationale konkurrenceevne for den europæiske luftfartsindustri.

(4) Der er identificeret særlige driftsbehov, for så vidt angår reglerne for deltagelse i Horisont 2020 og især minimumsantallet af deltagere. Indkaldelser af forslag, der iværksættes af fællesforetagendet er meget specifikke og målrettede og fører til innovative løsninger, som skal passe ind i den endelige demonstrator. Desuden har tilladelsen til enheder til at reagere på en indkaldelse af forslag for fællesforetagendet Clean Sky vist sig meget effektivt til at få små og mellemstore virksomheder (SMV) samt forskningsinstitutioner og universiteter til at deltage.

(5) For fortsat at støtte SMV'ers og forskningsorganisationers og universiteters brede deltagelse er det hensigtsmæssigt at fravige det minimumsantal deltagere, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013 for at give separate enheder mulighed for at reagere på en indkaldelse af forslag, der er iværksat af fællesforetagendet Clean Sky 2.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.02.2014
Anvendelsesdato i EU
03.07.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet