Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå: rådgivende gruppe

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/402 av 13. mars 2018 om opprettelsen av en rådgivende gruppe for Det europeiske arbeidsmarkedbyrå

Commission Decision (EU) 2018/402 of 13 March 2018 setting up the European Advisory Group for the European Labour Authority

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2018)

Sammendrag av innhold
Den 13. mars 2018 la Kommisjonen fram et forslag til opprettelsen av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (European Labour Authority) – ELA, som skal ha som formål å bidra til rettferdig arbeidsmobilitet i det indre marked. Samtidig ble det opprettet en rådgivende gruppe for opprettelsen av ELA gjennom en Kommisjonsbeslutning (Commission Decision (EU) 2018 of 13 March 2018 setting up the European Advisory Group for the European Labour Authority).

Forslaget til etableringen av ELA behandles i et eget EØS-notat.

Den rådgivende gruppen skal gi råd til og bistå Kommisjonen med å etablere den kommende virksomheten til ELA. Den skal ikke ta del i den lovmessige prosessen rundt etableringen av ELA, men utveksle informasjon og gi innspill til de praktiske sidene ved opprettelsen av et slikt arbeidsmarkedsbyrå.

Oppgavene til den rådgivende gruppen skal særlig være:

a) å legge til rette for samarbeid mellom nasjonale myndigheter og interessenter og rådgi Kommisjonen på etableringen og den framtidige operasjonelle drift av ELA

b) å vurdere generelle, prinsippielle og praktiske spørsmål knyttet til gjennomføringen av fellesskapslovgivning knyttet til grensekryssende arbeidskraftmobilitet og trygdekoordinering, og virkning på aktivitetene til ELA

c) å utveksle synspunkter og god praksis på grenseoverskridende samarbeid for å utvikle ELAs kommende aktiviteter

d) å identifisere samarbeidsformer og bidrag fra eksisterende institusjoner, herunder EUs byråer, for etablering og framtidig operasjon av ELA.

Gruppen skal bestå av representanter fra hvert av medlemslandene, representanter fra arbeidslivets parter på europeisk nivå og representanter fra EUs eksisterende byråer på arbeids- og sosialfeltet. EFTA/EØS-landene og Sveits er invitert til å delta som observatører med talerett. Kommisjonen vil lede den rådgivende gruppen og inneha sekretariatsfunksjonen.

Den rådgivende gruppen vil møte minst tre ganger årlig. Gruppen vedtar selv sine møteprosedyrer, i enighet med Kommisjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen er merket EØS-relevant. Etter en nærmere vurdering av saken har EFTA-sekretariatet vurdert det dithen at Kommisjonsbeslutningen bør innlemmes i EØS-avtalen av hensyn til transparens. Deltakelse i den rådgivende gruppe for ELA krever ikke endring i norsk lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Deltakelse i den rådgivende gruppe for ELA innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidslivets parter er orientert om norsk deltakelse i den rådgivende gruppen for ELA og inviteres til innspill til møtene. De av arbeidslivets parter som har respondert har stilt seg positive til denne muligheten til å spille inn sine syn.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen er merket EØS-relevant.

Rettsakten har vært vurdert i spesialutvalget for personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø, der berørte departementer er representert.

Der er viktig for Norge å ta del i det europeiske samarbeidet på det arbeidslivs- og sosialpolitiske området. Regjeringen ønsker at Norge skal sikre seg god og løpende kontakt om politikkutviklingen og være en bidragsyter til arbeidet med å skape et solidarisk, inkluderende og trygt Europa.

Deltakelse i den rådgivende gruppen for ELA gir en viktig tilgang til informasjon om de vurderinger som ligger til grunn for forslaget til opprettelsen av ELA. Dette er nyttig for en kommende vurdering om norsk tilknytting til ELA. I tillegg gir deltakelse i den rådgivende gruppen anledning til å fremme norske synspunkter og eksempler på god praksis fra Norge på de områdene som vil omfattes av ELA.

Norsk deltakelse i den rådgivende gruppe for ELA binder ikke opp norsk posisjon til eventuell framtidig deltakelse i ELA. Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 13. mars 2018

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.03.2018
Anvendelsesdato i EU
15.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2020

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet