Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): forlengelse

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 580/2011 av 8. juni 2011 som endrer forordning (EF) nr. 460/2004 om etablering av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) når det gjelder dets funksjonsperiode

Regulation (EU) No 580/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2012)

Sammendrag av innhold
Formålet med denne forordningen er å forlenge ENISAs eksisterende mandat med 18 måneder. Bakgrunnen er at Kommisjonen ønsker god tid i prosessen med å få på plass forordningen som utvider ENISAs mandat (se eget EØS-notat om dette).

ENISA ble etablert i 2004 for en periode på fem år. Formålet med byrået var å sikre et høyt og effektivt nivå på nett-og informasjonssikkerheten (NIS) i fellesskapet, å fremme en kultur for nett- og informasjonssikkerhet til beste for borgere, forbrukere, private virksomheter og offentlig sektor i EU. Byrået skulle bidra til et velfungerende marked. I juni 2008 ble ENISAs mandat forlenget til mars 2012. I september 2010 fremmet Kommisjonen et forslag til utvidelse av ENISAs mandat. For å sikre tilstrekkelig tid til debatt om forslaget til utvidelse og endring av ENISAs mandat, og for å unngå et juridisk vakum dersom det nye mandatet ikke er vedtatt før det eksisterende mandatet går ut, mener Kommisjonen det er nødvendig å forlenge ENISAs eksisterende mandat. Kommisjonen foreslår derfor at ENISAs eksisterende mandat forlenges med 18 måneder til september 2013.

Merknader
Siden rettsakten er en forordning vil implementering i norsk rett kreve en mindre endring i ekomforskriften.

Vurdering
Forordningen om å forlenge ENISAs eksisterende mandat til september 2013 vurderes som hensiktsmessig. Det er viktig å sikre tid til en grundig debatt om hvilken rolle byrået skal ha i EUs NIS-arbeid i fremtiden.

Også fra norsk ståsted er det viktig med en god debatt om NIS-aktiviteter i EU. Nett- og informasjonssikkerhet er grenseoverskridende i seg selv og norsk deltakelse i ENISA anses som viktig. Norge deltar i ENISA på lik linje med medlemsstatene, med unntak av at vi kun har observatørstatus i byråets styre.

Konklusjon
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt 8. juni 2011. Beslutningen ble vedtatt tatt inn i EØS-avtalen av EØS-komiteen den 28. september 2012, ikrafttredelse 29. september 2012. Forskrift om endring av ekomforskriften § 8-7 fastsatt 29. november 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2011
Anvendelsesdato i EU
25.06.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 313-314
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.11.2012
Anvendes fra i Norge
29.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0580
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro