Det europeiske forum for e-fakturering

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/1203 av 2. november 2010 om oprettelse af Det europeiske multi-stakeholderforum for elektronisk fakturering (e-fakturering)

Commission Decision 2010/1203 of 2 November 2010 setting up the European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (e-invoicing)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Europa 2020-strategien, som beskrevet i Kommissionens meddelelse »Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst«, skitserer en vision for den europæiske sociale markedsøkonomi i det 21. århundrede, hvor de økonomiske og sociale fordele ved et digitalt samfund udnyttes fuldt ud.

(2) Et af flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien, der er beskrevet i Kommissionens meddelelse »En digital dagsorden for Europa«, lægger stor vægt på at etablere et indre digitalt marked ved at fjerne de lovgivningsmæssige og tekniske hindringer, der forhindrer, at borgerne opnår det fulde udbytte af et sådant marked.

(3) Som følge af den tætte forbindelse mellem fakturerings- og betalingsprocesser vil skabelsen af det fælles eurobetalingsområde (SEPA) kunne udgøre en affyringsrampe for interoperable europæiske e-faktureringsordninger. Disse ordninger kan være til gavn for virksomheder og udbydere af finansielle tjenesteydelser gennem øget effektivitet og automatisering af forsyningskæder.

(4) Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem kræver, at medlemsstaterne fra den 1. januar 2013 skal følge princippet om ligebehandling af papirfakturaer og e-fakturaer.

(5) Kommissionens meddelelse »Udnyttelse af fordelene ved elektronisk fakturering i Europa« foreslår oprettelsen af et europæisk multi-stakeholderforum, der skal bistå Kommissionen med at koordinere aktioner på medlemsstatsniveau og identificere foranstaltninger på EU-niveau, der kan fremme en massiv udbredelse af e-fakturering.

(6) Det er derfor nødvendigt at nedsætte en ekspertgruppe på området e-fakturering og definere dens opgaver og struktur.

(7) Gruppens vigtigste opgave vil være at overvåge udbredelsen af e-fakturering og hjælpe med til at udvikle markedet for e-fakturering i alle medlemsstaterne. Den bør samarbejde med de nationale multi-stakerholderfora og lægge særlig vægt på de grænseoverskridende aspekter ved e-fakturering og udbredelsen af e-fakturering blandt små og mellemstore virksomheder.

(8) Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering bør bestå af delegerede fra nationale fora og repræsentanter for europæiske sammenslutninger som brugersammenslutninger, CEN, Den Europæiske Centralbank (ECB) og artikel 29-arbejdsgruppen om databeskyttelse.

(9) For så vidt angår forummet bør der fastsættes regler for medlemmernes videregivelse af oplysninger, uden at dette i øvrigt berører Kommissionens sikkerhedsforskrifter som omhandlet i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom .

(10) Personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(11) Der bør fastsættes en gyldighedsperiode for denne afgørelse. Kommissionen vil til sin tid overveje, om det er hensigtsmæssigt at forlænge den.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.11.2010
Anvendelsesdato i EU
22.11.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 348-350
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D1203(02)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro