Det europeiske grensekontrollbyrået - endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1168/2011 av 25. oktober 2011 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2007/2004 om opprettelse av et europeisk byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i Den europeiske union

Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.11.2011

Norge meddelte godtakelse av rettsakten 25. mars 2014 i henhold til vedtak fattet i Utenriksdepartementet 7. mars 2014. Rettsakten trådte i kraft 25. mars 2014. Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2016, s. 716.

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra Europaparlamentets pressemelding 13.9.2011, dansk utgave)

Frontex: Ny vagthund for menneskerettigheder og nye beføjelser
EUs agentur for grænsekontrol, Frontex, skal udpege en inspektør, der skal sikre, at EUs grænsekontrol respekterer menneskerettighederne, ifølge en ændring af agenturets mandat, som blev vedtaget i Europa-Parlamentet tirsdag. Agenturet vil også få mulighed for at eje eller leje sit eget udstyr og vil ikke længere være afhængig af, hvad medlemslandene afsætter til det.

De nye regler for Frontex blev vedtaget med stemmerne 431 for, 49 imod og 48 hverken for eller imod.

Blandt Parlamentets væsentligste resultater er nye bestemmelser, der skal sikre respekten for menneskerettighederne i alle Frontex aktioner. På MEPernes anmodning vil agenturet ansætte en ansvarlig for grundlæggende rettigheder samt oprette et rådgivende forum for grundlæggende rettigheder, der skal bistå agenturets bestyrelse. Det rådgivende forum vil omfatte EUs agenturer for Grundlæggende Rettigheder og Asylstøtte, FNs Højkommissariat for Flygtninge samt NGOer med speciale inden for feltet.

"Dette er den vigtigste reform af den lov, der etablerede Frontex i 2004. Europa-Parlamentet er i høj grad tilfreds med den. Vores vurdering af agenturets første 6 år er, at det skal styrkes og gøres mere effektivt", sagde ordføreren, Simon Busuttil (PPE, MT) under debatten forud for afstemningen.

Ifølge de nye regler kan en Frontex-mission indstilles eller afsluttes i tilfælde af brud på menneskerettighederne. Agenturets opgaver vil også skulle omfatte bistand til medlemslande i situationer, der kan indebære humanitære katastrofer samt redningsaktioner til søs.

Frontex vil også udvikle adfærdskodekser, der skal sikre overholdelse af menneskerettighederne under alle missioner, herunder tilbagesendelsesmissioner. Ifølge folkeretten må ingen personer sættes i land eller overgives til myndighederne i et land, hvor hans eller hendes liv eller frihedsrettigheder kan være truet. Agenturet skal overholde princippet om non-refoulement under alle omstændigheder, fastslår den vedtagne tekst.

Øget effektivitet
Frontex skal selv købe eller leje sit eget udstyr, som fx biler eller helikoptere, i stedet for at være afhængig af, hvad medlemslandene afsætter til det, sådan som det hidtil har været tilfældet. De nye regler kræver, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser (forhandlet på en årlig basis) til at stille et bestemt antal grænsevagter eller en bestemt mængde udstyr til rådighed for agenturet.

Europæiske teams af grænsevagter
Europæiske teams af grænsevagter skal øge effektiviteten og gøre Frontex arbejde mere synligt ved at allokere nationale grænsevagter fra de nuværende fælles støtteteams og hurtige indsatshold til fælles missioner.

Næste skridt
Når Rådet har givet sin endelige godkendelse af den nye forordning, vil den træde i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. De nye regler forventes således at træde i kraft ved udgangen af 2011.

Danmark forventes at tilslutte sig forordningen efter Rådets officielle godkendelse.

BAKGRUNN - II (fra Kommisjonens pressemelding 24.2.2010, dansk utgave)

Kommissionen efterkommer opfordringer til at styrke EU's grænseforvaltningsagentur
Kommissionen fremsatte i dag forslag til at styrke EU's grænseforvaltnings­agentur, Frontex. Forslaget omfatter en styrkelse af den retlige ramme for at sikre fuld respekt for de grundlæggende rettigheder i forbindelse med Frontex' aktiviteter og øge Frontex' operative kapacitet til at støtte medlemsstaterne. Det nye forslag medfører, at medlemsstaterne skal stille mere udstyr og mere personale til rådighed for agenturet. Frontex vil kunne være med til at lede grænsepatruljeoperationer sammen med EU-medlemsstater. Det vil desuden kunne yde teknisk bistand til tredjelande og indsætte forbindelsesofficerer i tredjelande.

Kommissær med ansvar for indre anliggender, Cecilia Malmström, sagde, at dagens forslag vil bane vejen for større solidaritet og bedre samarbejde mellem EU-landene, og at det vil give EU mulighed for i højere grad at imødegå ulovlig indvandring og menneskehandel, samtidig med at de beskyttelsesforanstaltninger, der skal garantere fuld respekt for de grundlæggende rettigheder, styrkes. Hun udtrykte håb om, at Europa-Parlamentet og Rådet vil arbejde hurtigt for at få dette forslag vedtaget, således at agenturet får de menneskelige og tekniske ressourcer, det har brug for.

Samarbejdet mellem EU-landene om styring af indvandringen via EU's agentur, Frontex, er ifølge Kommissionens evalueringer og en uafhængig evaluering hidtil blevet begrænset af manglen på ressourcer og en utilstrækkelig koordinering mellem nationale myndigheder. Frontex er et vigtigt redskab for at opretholde et område uden indre grænser og bistå EU-landene med at koordinere grænsepatruljeringen i lufthavne, på land og på havet.

Dagens forslag vil sikre, at Frontex kan stille passende tekniske og menneskelige ressourcer til rådighed inden for rammerne af fælles grænsepatruljer. EU-landene skal sikre, at en pulje af udstyr i form af skibe og fly står til rådighed for agenturet, som også gradvis vil kunne købe eller leje udstyr.

Forslaget indeholder også et udtrykkeligt krav om, at alle grænsevagter, der deltager i operationer, skal modtage undervisning vedrørende de grundlæggende rettigheder for derved at sikre, at alle indvandrere modtages under fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og navnlig princippet om non-refoulement.

Den operative kapacitet vil blive øget, idet Frontex' og de deltagende medlemsstaters respektive roller vil blive præciseret, samtidig med at princippet om, at hver enkelt medlemsstat fortsat er ansvarlig for at kontrollere sin del af den ydre grænse, overholdes. Forslaget indeholder specifikke bestemmelser vedrørende den operative plan, evalueringen af operationerne og ordninger til rapportering af hændelser.

Frontex vil fortsat kunne koordinere fælles aktioner for tilbagesendelse af indvandrere til deres hjemland. Der indføres en række beskyttelsesforanstaltninger, der skal sikre, at disse tilbagesendelsesaktioner gennemføres under fuld overholdelse af de grundlægende rettigheder. Der skal under sådanne aktioner f.eks. være en uafhængig observatør til stede, der skal rapportere til Kommissionen om, hvorvidt medlemsstaterne overholder EU-retten, og der skal fastsættes en adfærdskodeks med de standarder for de grundlæggende rettigheder, der skal overholdes.

Forslaget skal nu drøftes og vedtages af Europa-Parlamentet og EU-landene i Rådet.

Baggrund
Frontex blev oprettet i 2005 med henblik på at koordinere EU-medlemsstaternes grænsekontroloperationer ved EU's ydre grænser. Frontex er baseret i Warszawa og har 220 ansatte. Det modtager hvert år 80 mio. EUR fra EU's budget.

Frontex koordinerer samarbejdet mellem nationale grænsepatruljer, forestår uddannelsen af grænsevagter, centraliserer overvågningsdata fra EU-landene og bistår medlemsstaterne med at gennemføre fælles tilbagesendelsesaktioner.

På Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2009 enedes EU-landenes regering er om en ny arbejdsplan for EU på området retlige og indre anliggender på grundlag af Kommissionens forslag tidligere på året (IP/09/894). EU-landenes regeringer opfordrede på Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2009 Kommissionen til at fremsætte forslag til forbedringer af Frontex som en del af Stockholmprogrammet (MEMO/08/84).

For yderligere oplysninger: MEMO/10/45

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.02.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.10.2011
Anvendelsesdato i EU
12.12.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet