Det europeiske jernbanebyrået (endring)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1335/2008 av 16. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 881/2004 om etablering av et europeisk jernbanebyrå

Regulation (EC) No 1335/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2010)

Sammendrag av innhold
Europa-Parlaments og Rådsforordning (EF) nr. 1335/2008 om endring av forordning 881/2004 om etablering av et europeisk jernbanebyrå ble vedtatt 16. desember 2008 og publisert i OJ 31. desember 2008. Forordningen er hjemlet i Romatraktaten, Artikkel 71 (1).

Bakgrunnen for endringen er at allerede vedtatte endringer i samtrafikk- og sikkerhetsdirektivene også medfører behov for tilpasninger i ERA-forordningen. Endringer i interoperabilitetsdirektivet er gjort for å lette jernbanetransport over landegrensene, slik at bl.a. godkjenningsprosedyrene for rullende materiell i de enkelte landene i forbindelse med grensekryssende trafikk forenkles. Rullende materiell som er godkjent i et EU/EØS-land skal ikke behøve gjennomgå en ny godkjenningsprosedyre utover det som er nødvendig for den infrastrukturen som skal trafikkeres. ERA (European Railway Agency) vil i den forbindelse bli pålagt ytterligere oppgaver. Bl.a. skal ERA ha ansvaret for opprettelse av et dokument som klassifiserer de enkelte medlemslands regelverk og kunne avgi uttalelse i saker som de nasjonale sikkerhetsmyndighetene har gitt et negativt svar på i forbindelse med gjensidig godkjenning av rullende materiell.

ERA skal også overvåke kvaliteten på utpekte tekniske kontrollorgan, og vil få en tydeligere rolle i forbindelse med gjennomføring av ERTMS (bl.a. utarbeide en strategi for forvaltning av de forskjellige versjoner av ERTMS og utarbeide prosedyrer for forvaltning av anmodning om endringer i ERTMS- spesifikasjoner). Videre skal ERA forelegge for Kommisjonen senest 1. juli 2010 en rapport om gjennomføring av en sertifiseringsordning for vedlikehold av rullende materiell og utarbeide en felles modell for lokførerlisenser mv.

ERA skal utarbeide felles spesifikasjoner for nasjonale kjøretøyregister, infrastrukturregistre og europeiske godkjente vogntyper og skal gjøre nasjonale register som er hjemlet i samtrafikk- og sikkerhetsdirektivet tilgjengelige for de ulike brukene i EU. Dette gjelder bl.a. EF-verifikasjonserklæringer for delsystem, utstedte lisenser og sikkerhetssertifikater, link til nasjonale vognregister og infrastrukturregister mv.

Videre er det foretatt noen endringer i de administrative bestemmelsene.

Gjeldende norsk regelverk
ERA-forordningen er implementert i norsk rett gjennom egen forskrift, ERA-forskriften, av 16. desember 2005, nr. 1490.

Endringer i norsk regelverk
Forordningen krever endringer i ERA-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene i ERA-forordningen genererer i seg selv ikke noen direkte økonomiske konsekvenser. Norge betalte i 2008 ca 2,6 mill kr. for deltakelse i ERA. I tilfelle utvidelse av ERAs arbeidsområde vil kreve økte ressurser i ERA, både personell og økte budsjetter, vil dette imidlertid også innebære noe økt tilskudd fra Norge til ERAs virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget ble sendt på høring til myndigheter, organisasjoner og aktørene i jernbanemarkedet i 2007. Det ble ikke vurdert som nødvendig å sende den endelige endringsforordningen ut på høring, da dette i hovedsak tilsvarer forslaget som ble sendt på høring i 2007.

Jernbaneverket har ikke særskilte merknader til forslaget.

Norsk Lokomotivmannsforbund forventer at Norges representant i ERA har en kompetranse som kan vurdere hele risikobildet innenfor sektoren, inkludert arbeidsmiljø og miljøforurensing. Dette er spesielt viktig om ERA får den tiltenkte oppgaven med klassifisering og sammenstilling av nasjonale regler som er skissert i forslaget. Videre mener man at forslaget om å tillegge ERA oppgaver i forhold til ERTMS-systemet er logisk.

Det var ikke andre merknader til forslaget.

Vurdering

Rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser
Endringsforordningen krever endringer i ERA-forskriften (forskrift av 16. desember 2005 nr. 1491).

Hensikten med å pålegge ERA ytterligere oppgaver, herunder ansvaret for flere registerfunksjoner, er å få til en raskere teknisk og sikkerhetsmessig harmonisering på jernbaneområdet i Europa. Dette vil forenkle jernbanetransport over landegrensene og vil innebære at mer transport skal kunne overføres fra vei til jernbane. Videre skal ERAs arbeid med å utforme felles maler for nasjonale register, slik som lisenser, sikkerhetssertifikater, kjøretøyer mv. og for register som ERA selv fører, sikre tilgang til disse for bl.a. de nasjonale sikkerhetsmyndighetene i forbindelse med godkjenningsprosesser mv. Dette er ment å skulle lette de administrative byrdene for brukerne.

Endringer i ERA-forordningen genererer i seg selv ikke noen direkte økonomiske konsekvenser for Norge. Norge betalte i 2008 ca 2,6 mill for deltakelse i ERA, justert i forhold til andelen av EFTA-budsjettet og aktuell valutakurs. Om en utvidelse av ERAs oppgaver vil kreve økte ressurser til ERA, vil dette imidlertid også innebære noe økt tilskudd fra Norge til ERAs virksomhet. Kostnadene knyttet til deltakelse i ERA dekkes under Samferdselsdepartementets budsjett kap. 1300, post 70 "Tilskudd til internasjonale organisasjoner".

Endringsforordningen er ansett som EØS-relevant, og akseptabel, og det var ikke behov for tilpasningstekst.

Endringsforordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 12. mars 2010, og implementert i norsk rett gjennom forskrif 12. mars 2010 nr. 389 om endring i forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et eruropeisk jernbanebyrå (ERA (ERA-forskriften).

Status
Forordning 1335/2008 av 16. desember 2008 om endring av forordning 881/2004/EF om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå ble publisert i OJ 31. desember 2008. Endringsforordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 12. mars 2010, og implementert i norsk rett gjennom forskrift 12. mars 2010 nr. 389 om endring i forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA (ERA-forskriften)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 539-547
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.03.2010
Anvendes fra i Norge
12.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1335
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro