Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 401/2009 av 23. april 2009 om opprettelse av Det europeiske miljøagentur og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett

Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network

Siste nytt

EU-høring oom evaluering av EUs miljøbyr og EIONET igangsatt av Kommisjonen 17.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer og tilpasser forordning 1641/2003 om opprettelse av det europeiske miljøbyrå (EEA) og tilhørende organisatorisk nettverk (EIONET), som igjen var en endring av forordning EEC nr. 1210/90. Rettsakten innebærer i hovedsak en kodifisering av tidligere forordning slik at den samordnes med forordninger for andre tilsvarende organer. I tillegg er det foretatt noen få tilpasninger av administrativ karakter, men som ikke anses å være vesentlige.

Merknader
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i EF-traktaten art. 175 (nå TFEU art. 192)

Rettsakten vil ikke få konsekvenser av rettslig, administrativ eller økonomisk art for Norge, ut over det som allerede ligger i forordningen om EEA.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Det forventes ikke å sende rettsakten på høring.

Vurdering
Rettsakten dreier seg om kodifisering av eksisterende forordning om det europeiske miljøbyrået for å bringe denne i samsvar med forordninger for andre tilsvarende organer i EU og noen mindre tilpasninger til gjeldende EU-regelverk på ulike områder. Rettsakten innebærer ikke endringer som vil ikke påvirke norske interesser eller påvirke andre internasjonale forpliktelser. Rettsakten vurderes som foreløpig EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Status
• Prosessen i EU: Rettsakten ble vedtatt i EU 23. april 2010.
• Prosessen i Norge: Rettsakten behandles i Spesialutvalget for miljøsaker i desember 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.10.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2009
Anvendelsesdato i EU
10.06.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 447-456
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0401
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro