Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 724/2014 av 26. juni 2014 om utvekslingsstandarden for oversending av data som kreves i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union

Commission Implementing Regulation (EU) No 724/2014 of 26 June 2014 on the interchange standard for the transmission of data required under Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council on the European system of national and regional accounts in the European Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det fremgår af artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 549/2013, at medlemsstaterne skal fremsende de data og metadata, der kræves i henhold til forordningen, til Kommissionen i overensstemmelse med en nærmere angivet udvekslingsstandard og andre praktiske bestemmelser, som fastsættes af Kommissionen.

(2) Anvendelse af en enkelt standard for udveksling og fremsendelse af data om de statistikker, der er omfattet af forordning (EU) nr. 549/2013, vil bidrage væsentligt til integration af forretningsprocesser på det statistiske område.

(3) Initiativet Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) vedrørende statistiske og tekniske standarder for udveksling og deling af data og metadata blev iværksat af Den Internationale Betalingsbank, Den Europæiske Centralbank, Kommissionen (Eurostat), Den Internationale Valutafond, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), FN og Verdensbanken. Til udveksling af officielle statistikker tilvejebringer SDMX statistiske og tekniske standarder, herunder SDMX Markup Language, der anvender XML-syntaks (»SDMX-ML-format«). Der bør derfor indføres et nyt dataformat og en ny datastrukturdefinition, der er udformet i overensstemmelse med denne standard. For at lette overgangen til dette nye format bør Kommissionen i de første to år efter forordningens ikrafttræden forsyne medlemsstaterne med skabeloner, som kan anvendes som input til SDMX-konverteringsværktøjer.

(4) Kommissionen bør stille detaljeret dokumentation til rådighed om SDMX-datastrukturdefinitionerne og udstede retningslinjer for deres gennemførelse.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.06.2014
Anvendelsesdato i EU
01.09.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0724
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro